மேலும் உதாரணங்கள் – மாறி, வரவு செலவு கணக்கு,scientific notation

அடுத்த வீடியோவில்

 1. மாறி
 2. strings
 3. வரவு செலவு கணக்கு,
 4. scientific notation,

Strings, Print statement, variables

Arithmetic and calculations in Ezhil

Calculations with variables

Ezhil – தமிழ் நிரல் எழுது / Write Code in Tamil! – part 1

எழில் (தமிழ் நிரலாக்க மொழி) மூலம் இப்போது நீங்கள் தமிழ் கணினி #நிரல்களை எழுத முடியும்!
Ezhil is Tamil programming language. Write Code in Tamil.

This video explains concepts of Ezhil language, and how you can program via the http://ezhillang.org website. Try programs at http://ezhillang.org/ezhil_eval.html

Ezhil Language – Website – updates – இணைய தளம் – updates

Recently I have opportunity to update Ezhil website for more usability. Since November, 2013, I have following features,

 1. Usability – Cookies
  1. Ezhil Website uses cookies to store your programs when you execute them.
  2. Cookies enable you to not lose your programs you have typed in the Ezhil website
  3. You can learn more about the Cookies technology
 2. Examples
  1. It is now possible to browse over 100 examples via Ezhil website
  2. This can help you to learn the Ezhil language
 3. Editor
  1. Default program loading in the Ezhil editor is hidden, and you won’t see the flashing of content
  2. Loading examples, or loading your old program from the Cookie will no longer select or highlight the text

These are development updates, thanks for continued interest Ezhil!

(eBook) “தமிழில் நிரல் எழுது – எழில் நிரலாக்க மொழி”

(eBook) “தமிழில் நிரல் எழுது – எழில் நிரலாக்க மொழி”

இந்த புத்தகம் தமிழில் நிரல் எழுத கற்று கொடுக்க உதவும்.

பொருளடக்கம் (Table of Contents)

முன்னோட்ட புத்தகம் (Preview Book)

எழில் (Ezhil), தமிழில் எழுதும்வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிரலாக்க மொழியாகும். இதில் தமிழ் கலைச் சொற்களைக் கொண்டே நிரல்கள் எழுத முடியும். இது இலவசமாகக் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நிரல் மொழியாகும். இம்மொழி இன்னோர் பிரபல மொழியாகிய பைத்தானு(Python)டன் ஒத்து இயங்கும்படி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பைத்தானின் நிரலகங்களைப் பயன்படுத்தி இயங்கும் இந்த மொழியில், ஆங்கிலத்திலும் நிரல்களை எழுதமுடியும்.

தற்சமயம் சோதனை அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த மொழி, விரைவில் முழுச் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் வலைத்தளத்தில் http://ezhillang.org/

This book teaches you to program in Ezhil language.

Ezhil, in Tamil language script (எழில்), is compact, open source, interpreted, programming language, originally designed to enable native-Tamil speaking students, K-12 age-group to learn computer programming, and enable learning numeracy and computing, outside of linguistic expertise in predominatly English language based computer systems.

Ezhil is the first freely available Tamil programming language, and accessible via web at http://ezhillang.org/

To buy the book –

தமிழில் நிரல் எழுது – எழில் நிரலாக்க மொழி