மேலும் உதாரணங்கள் – மாறி, வரவு செலவு கணக்கு,scientific notation

அடுத்த வீடியோவில்

  1. மாறி
  2. strings
  3. வரவு செலவு கணக்கு,
  4. scientific notation,

Strings, Print statement, variables

Arithmetic and calculations in Ezhil

Calculations with variables

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.