நானே ராஜா, நானே மந்திரி

தமிழ் நிரலாளர் அனுபவம் ஏன் “நானே ராஜா, நானே மந்திரி!” போல் உள்ளது?

கருத்துக்களை பகிரவும்.

-முத்து

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.