open-tamil | Anagrams in Tamil VU word list

001) குகைச்சி | குச்சிகை
002) சினன் | சின்ன
003) சிவதை | வசிதை
004) கருமம் | மருகம்
005) செதுத்தல் | செத்துதல்
006) ஆதரம் | ஆரதம்
007) அஆ | ஆஅ
008) பாதசரம் | பாதரசம்
009) திரமம் | மதிரம்
010) தாபகம் | பதாகம்
011) தவறுதல் | வதறுதல்
012) அகுரு | அருகு
013) மகதம் | மதகம்
014) கசிவு | கவுசி
015) ஆகட்டும் | ஆட்டுகம்
016) ககனம் | கனகம்
017) வேகடம் | வேடகம்
018) அக்குரு | அருக்கு
019) ஆர்த்தவம் | ஆவர்த்தம்
020) கபரி | பகரி
021) தாபகன் | பதாகன்
022) குதறுதல் | தறுகுதல்
023) பிரதமர் | பிரமதர்
024) சம்பா | பாசம்
025) நவியம் | விநயம்
026) தசமம் | தமசம்
027) பல்லவன் | வல்லபன்
028) கீகசம் | கீசகம்
029) சதகம் | தசகம்
030) மடன்மா | மடமான்
031) அச்சியர் | அயர்ச்சி
032) மையான் | யான்மை
033) சிசுரம் | சுசிரம்
034) வாவி | விவா
035) அலவன் | அவலன்
036) குடும்பி | கும்பிடு
037) யவம் | வயம்
038) தும்புரு | துரும்பு
039) ககேசன் | கேசகன்
040) கோகடம் | கோடகம்
041) சசாபம் | பசாசம்
042) ஆனயம் | ஆயனம்
043) கல்பு | புகல்
044) கட்கண்டு | கண்கட்டு
045) சலமலம் | மலசலம்
046) சபாகுசுமம் | பாசகுசுமம்
047) கசவம் | கவசம்
048) கரசம் | சரகம்
049) பிரணவம் | பிரவணம்
050) கதவம் | வதகம்
051) கவிரம் | விரகம்
052) வேகரம் | வேரகம்
053) மையா | யாமை
054) காணிக்கை | கைக்காணி
055) கவித்தம் | வித்தகம்
056) சிதவல் | வசிதல்
057) கலாவம் | வலாகம்
058) சத்தமன் | சமத்தன்
059) சசிவன் | சிவசன்
060) தம்பா | பாதம்
061) தவம் | வதம்
062) கவழம் | வழகம்
063) குதபன் | குபதன்
064) யவனம் | வயனம்
065) சிகரம் | சிரகம்
066) ஆன்மா | ஆமான்
067) சகனம் | சனகம்
068) குமிதல் | மிகுதல்
069) அகலம் | அலகம்
070) உதயகாலம் | உலகாயதம்
071) தருமம் | மருதம்
072) நிலைநீர் | நீர்நிலை
073) குந்துரு | குருந்து
074) இங்கலம் | இலங்கம்
075) சுசூகம் | சூசுகம்
076) சதாவேரி | வேசதாரி
077) விதரம் | விரதம்
078) கருவடம் | வருடகம்
079) கைபிடி | பிடிகை
080) சாங்கரம் | சாரங்கம்
081) கட்போன் | போட்கன்
082) கபிதம் | பிதகம்
083) கிலுக்கு | குலுக்கி
084) நாளினுநாளும் | நாளுநாளினும்
085) கமுனை | முகனை
086) சுவா | வாசு
087) சுவி | விசு
088) சமரம் | சரமம்
089) கல்வம் | வல்கம்
090) அதியர் | அயர்தி
091) அப்பளம் | அளப்பம்
092) கபடக்காரன் | பகடக்காரன்
093) கணவம் | கவணம்
094) கற்பாட்டி | பாற்கட்டி
095) சுகதம் | சுதகம்
096) கபடு | பகடு
097) சிவிறி | விசிறி
098) தித்திரு | திருத்தி
099) கடிவட்டு | கடுவட்டி
100) அதிவாதம் | அவாதிதம்
101) மாதிரு | மாருதி
102) தபலை | பதலை
103) தமன் | மதன்
104) சடரம் | சரடம்
105) கவாரம் | வாரகம்
106) துறைத்தோணி | தோணித்துறை
107) கவாடம் | வாகடம்
108) கத்துரு | கருத்து
109) அங்கசம் | அசங்கம்
110) அகதன் | அதகன்
111) சிவிறுதல் | விசிறுதல்
112) கசம் | சகம்
113) நடைவழி | வழிநடை
114) காசி | சிகா
115) சுரபு | புரசு
116) தவித்தல் | விதத்தல்
117) நிருமலம் | மருநிலம்
118) கண்டவன் | கவண்டன்
119) சயனம் | யசனம்
120) பூகரம் | பூரகம்
121) செந்திரு | செருந்தி
122) கைமுட்டி | முட்டிகை
123) அத்திபாரம் | அபாத்திரம்
124) கருவம் | வருகம்
125) ஆம்பலா | ஆலாபம்
126) வடரம் | வரடம்
127) குமரம் | மகுரம்
128) காமசலம் | சமகாலம்
129) நிலைவிளக்கு | விளக்குநிலை
130) ஆசயம் | ஆயசம்
131) ஆசலம் | ஆலசம்
132) களாவம் | வளாகம்
133) கபோதம் | போதகம்
134) சமாலம் | மாசலம்
135) அக்கரம் | அரக்கம்
136) கவான் | வாகன்
137) கைதி | திகை
138) இக்கணம் | இணக்கம்
139) குத்துதல் | துகுத்தல்
140) சமகம் | மசகம்
141) தமனி | மதனி
142) கடம்பு | புடகம்
143) இசருகம் | இருசகம்
144) சபலை | பசலை
145) சபினம் | பிசனம்
146) தக்கணம் | தணக்கம்
147) குறுவை | வைகுறு
148) கட்டைக்கரி | கரிக்கட்டை
149) புகரோன் | புரோகன்
150) தம்மி | மிதம்
151) பரிவு | பவுரி
152) தாமை | மைதா
153) கபம் | பகம்
154) கத்துதல் | துகத்தல்
155) கமம் | மகம்
156) தவிப்பு | விதப்பு
157) இதரம் | இரதம்
158) சீலைமண் | மண்சீலை
159) குட்டிமம் | கும்மட்டி
160) நாகணம் | நாணகம்
161) கபர்த்தம் | கர்த்தபம்
162) கலவம் | கவலம்
163) சதிரி | சரிதி
164) குடசம் | சகுடம்
165) கழுமு | முழுக
166) கருத்தமம் | கருமத்தம்
167) குருதி | திருகு
168) பணயம் | பயணம்
169) பணவம் | பவணம்
170) உதரகம் | உரகதம்
171) கானசரம் | கானரசம்
172) சம்பாரி | பாரிசம்
173) மேகசம் | மேசகம்
174) தலைவி | விதலை
175) அனாதரம் | அனாரதம்
176) மயிர்முடி | முடிமயிர்
177) கரளை | ரகளை
178) கபாடம் | பாடகம்
179) சபீனம் | பீனசம்
180) காமமரம் | மமகாரம்
181) கைமுதல் | முகைதல்
182) அனயம் | அயனம்
183) படப்பம் | பப்படம்
184) பாப்புரி | பாரிப்பு
185) அகங்காரம் | அங்காரகம்
186) புவம் | வம்பு
187) பவனம் | வபனம்
188) திருத்து | துருத்தி
189) ஆதபம் | ஆபதம்
190) சபரம் | சரபம்
191) கவம் | வகம்
192) சலசரம் | சலரசம்
193) சுபகரம் | பரசுகம்
194) பாவிகம் | விபாகம்
195) நிகதம் | நிதகம்
196) சுபா | பாசு
197) நாள்வேலை | வேலைநாள்
198) கதனம் | தகனம்
199) ககரம் | கரகம்
200) சதனம் | தசனம்
201) புவன் | வன்பு
202) சமனம் | மசனம்
203) ஆகவம் | ஆவகம்
204) சமுகம் | முசகம்
205) களபம் | பளகம்
206) கலபம் | பலகம்
207) கரபம் | பகரம்
208) நிதனம் | நினதம்
209) சிரவம் | வசிரம்
210) பசனம் | பனசம்
211) சபக்கரம் | பக்கரசம்
212) புவி | விபு
213) சீகரம் | சீரகம்
214) கம்படி | படிகம்
215) குமுறுதல் | முறுகுதல்
216) கோட்பு | புட்கோ
217) ககுளம் | குளகம்
218) குகரம் | குரகம்
219) கவந்தம் | வகந்தம்
220) சாமரபுட்பம் | புட்பசாமரம்
221) குமிழி | குழிமி
222) அபராதம் | அராபதம்
223) காமர் | மகார்
224) ககோளம் | கோளகம்
225) மச்சுனி | மனிச்சு
226) வாணிமன் | வான்மணி
227) கர்வி | கவிர்
228) கிசில் | சிகில்
229) நிப்பரம் | நிரப்பம்
230) கம்பலம் | கலம்பம்
231) குறவி | விறகு
232) முப்புரி | முரிப்பு
233) மகந்தரம் | மகரந்தம்
234) காலமேகம் | மேககாலம்
235) கடுவன் | வடுகன்
236) இமயம் | இயமம்
237) மாலவன் | மாவலன்
238) ஆதனம் | ஆனதம்
239) குழுமுதல் | முழுகுதல்
240) கலாபம் | பலாகம்
241) கசதி | சகதி
242) அரவம் | அவரம்
243) சம்சாரி | சாரிசம்
244) பரிட்டவணை | பரிவட்டணை
245) தமருகம் | மகருதம்
246) பாடுவன் | வன்பாடு
247) அங்கதம் | அதங்கம்
248) சாகதன் | சாதகன்
249) அகண்டம் | அண்டகம்
250) கதவுக்குடுமி | குடுமிக்கதவு
251) மம்மர் | மர்மம்
252) பரியவம் | பரிவயம்
253) கதவு | தகவு
254) சதம் | தசம்
255) தம்பலி | பலிதம்
256) கதம் | தகம்
257) ஆகரம் | ஆரகம்
258) சவரம் | வசரம்
259) நாகம்மா | மாநாகம்
260) தமித்தல் | மிதத்தல்
261) மாயவன் | வயமான்
262) தொடைமுரண் | முரண்தொடை
263) தமாலம் | மாதலம்
264) கருமன் | மருகன்
265) சவாரி | வாசரி
266) சரிவு | சவுரி
267) குடிமிராசு | மிராசுகுடி
268) குளசு | சுளகு
269) கேகலன் | கேலகன்
270) குமிதம் | மிகுதம்
271) முடிப்பு | முப்புடி
272) கண்படை | பகண்டை
273) திமி | மிதி
274) சகலன் | சலகன்
275) சகளன் | சளகன்
276) மித்துரு | மிருத்து
277) துவா | வாது
278) சமீரன் | மீசரன்
279) அரிசயம் | அரியசம்
280) குலம்பா | பாகுலம்
281) பதுமன் | மன்பது
282) கடம்பி | பிடகம்
283) விசரம் | விரசம்
284) அங்கசன் | அசங்கன்
285) யவனர் | வயனர்
286) பாக்குவெற்றிலை | வெற்றிலைபாக்கு
287) சிவத்தல் | வசித்தல்
288) இதை | தைஇ
289) மயம் | யமம்
290) கரவம் | கவரம்
291) சுவாரி | வாரிசு
292) சிவதடி | வசிதடி
293) ஆகிருநந்தனம் | ஆகிருநனந்தம்
294) சிசுகம் | சுசிகம்
295) அகாத்தியம் | அத்திகாயம்
296) திவா | வாதி
297) திவி | விதி
298) கபடி | பகடி
299) சிதி | திசி
300) சரவன் | சவரன்
301) சுகத்திரம் | சுத்திகரம்
302) தளவம் | தவளம்
303) குமுலி | முகுலி
304) காராமணி | மகாராணி
305) தமம் | மதம்
306) காலநேரம் | நேரகாலம்
307) கபந்தம் | பந்தகம்
308) நக்கவாரி | நவாக்கரி
309) சங்கடம் | சடங்கம்
310) தபன் | பதன்
311) தவன் | வதன்
312) காமதேவன் | மகாதேவன்
313) கசாயம் | சாயகம்
314) சாகரம் | சாரகம்
315) சாகளம் | சாளகம்
316) காதவம் | காவதம்
317) கர்த்தவம் | வர்த்தகம்
318) கதர் | தகர்
319) ஆகண்டலன் | ஆலகண்டன்
320) தித்துதல் | துதித்தல்
321) காசரம் | சகாரம்
322) பிதுரு | பிருது
323) சவியம் | விசயம்
324) தயாவம் | யாதவம்
325) தவக்கம் | வதக்கம்
326) குவடு | வடுகு
327) கடுக்கும் | குடுக்கம்
328) கடியறை | கறையடி
329) கட்டிபடுதல் | படிகட்டுதல்
330) கட்புலம் | புட்கலம்
331) பதுமம் | மதுபம்
332) சேதாரம் | தாசேரம்
333) துவிரம் | விதுரம்
334) தவிசம் | விசதம்
335) பாகதம் | பாதகம்
336) ஞிமிறு | மிஞிறு
337) குசலன் | குலசன்
338) சுதா | தாசு
339) பாசனம் | பானசம்
340) சிசு | சுசி
341) பொதுத்தல் | பொத்துதல்
342) கதம்பம் | தம்பகம்
343) யவன் | வயன்
344) அமிருதம் | அருமிதம்
345) பகைவன் | வன்பகை
346) இனன் | இன்ன
347) தாமணி | மதாணி
348) கனிவு | கவுனி
349) கைவட்டி | வட்டிகை
350) மியா | யாமி
351) ஆட்டுலா | ஆலாட்டு
352) இடைகழி | இழிகடை
353) துவி | விது
354) சவால் | வாசல்
355) துவக்கு | வதுக்கு
356) அக்கரன் | அரக்கன்
357) சவம் | வசம்
358) தப்பளம் | தளப்பம்
359) அசலம் | அலசம்
360) அசரம் | அரசம்
361) சுவ | வசு
362) திக்கயம் | தியக்கம்
363) தெகுள்தல் | தெள்குதல்
364) வகுணி | வணிகு
365) வகிடு | வடுகி
366) தந்திரமா | மாரதந்தி
367) சபதம் | பதசம்
368) சிவல் | வல்சி
369) பனவன் | பவனன்
370) கைவந்தி | வந்திகை
371) தோகதம் | தோதகம்
372) உதகவன் | உதவகன்
373) தாத்தி | தித்தா
374) சம்பு | புசம்
375) சவதம் | தவசம்
376) தனுமணி | மணிதனு
377) தமத்தல் | மதத்தல்
378) சரதலம் | சலதரம்
379) சிதரம் | தசிரம்
380) அகதம் | அதகம்
381) பமரம் | பரமம்
382) அதிசரம் | அதிரசம்
383) காலவர்த்தமானம் | வர்த்தமானகாலம்
384) காமன் | மகான்
385) வாய்விடு | விடுவாய்
386) சலாபம் | பலாசம்
387) கசடு | சகடு
388) சிவகம் | வசிகம்
389) தபம் | பதம்
390) அணவன் | அவணன்
391) இளிவு | இவுளி
392) கரிவாளை | களைவாரி
393) துவடா | வடாது
394) தவங்குதல் | வதங்குதல்
395) கரிமா | மாகரி
396) துன்பம் | தும்பன்
397) சங்கேபம் | பங்கேசம்
398) திரவம் | திவரம்
399) சட்பம் | பட்சம்
400) சவனன் | வனசன்
401) வனராசன் | வராசனன்
402) அகளம் | அளகம்
403) தபனம் | பதனம்
404) சலதம் | தலசம்
405) இக்கிரி | இரிக்கி
406) கபிலம் | கலம்பி
407) கோபுரம் | கோரம்பு
408) இதரன் | இரதன்
409) உத்தாபனம் | உபத்தானம்
410) சகடம் | சடகம்
411) கபால் | பாகல்
412) சகணம் | சணகம்
413) தமர் | மதர்
414) சந்ததம் | தந்தசம்
415) சவலை | வசலை
416) சகசம் | சசகம்
417) கமி | மிக
418) காகளம் | காளகம்
419) நகரம் | நரகம்
420) தக்கிருத்தல் | தருக்கித்தல்
421) சிறைவன் | வன்சிறை
422) கவடம் | வடகம்
423) கொலைவன் | வன்கொலை
424) ஆணவம் | ஆவணம்
425) சிக்குரு | சிருக்கு
426) அளவம் | அவளம்
427) எழுநகரம் | எழுநரகம்
428) தருமதானம் | தானதருமம்
429) மயன் | யமன்
430) கரும்பூ | பூருகம்
431) மணிமுடி | முடிமணி
432) சிரசு | சுரசி
433) சூட்டுமாலை | மாலைசூட்டு
434) நதுத்தல் | நத்துதல்
435) கம்பி | பிகம்
436) சமம் | மசம்
437) பற்பொடி | பொற்படி
438) சித்தாந்தசைவம் | சைவசித்தாந்தம்
439) தாபி | பிதா
440) உகரம் | உரகம்
441) தமனம் | மதனம்
442) உபலம் | உலபம்
443) சிவிகரம் | விசிகரம்
444) மந்தரம் | மரந்தம்
445) கவாளம் | வாளகம்
446) அத்திரு | அருத்தி
447) சன்னிநரம்பு | நரம்புசன்னி
448) கியாதி | தியாகி
449) கன்னிமை | மைனிகன்
450) குமித்தல் | மிகுத்தல்
451) நுணவம் | நுவணம்
452) தவனம் | வதனம்
453) அங்கனம் | அனங்கம்
454) உப்பரம் | உரப்பம்
455) புன்பலம் | புலம்பன்
456) சிவா | வாசி
457) சிலாவி | விலாசி
458) கோத்திரசம் | சகோத்திரம்
459) காகூவெனல் | கூகாவெனல்
460) தொக்கடம் | தொடக்கம்
461) ஆகரன் | ஆரகன்
462) வாகனம் | வானகம்
463) கவினம் | வினகம்
464) சிவிகை | விசிகை
465) கைவாசி | வாசிகை
466) கபாலன் | பாகலன் | பாலகன்
467) கலசம் | சகலம் | சலகம்
468) கதலம் | கலதம் | தலகம்
469) சவனம் | வசனம் | வனசம்
470) கோசரம் | கோரசம் | சகோரம்
471) கபாலம் | பாகலம் | பாலகம்
472) சம்பரி | சரிபம் | பரிசம்
473) சபலம் | சலபம் | பலசம்
474) கதிரம் | திகரம் | திரகம்
475) குதபம் | குபதம் | பகுதம்
476) பல்லவம் | பல்வலம் | வல்லபம்
477) கபடம் | பகடம் | படகம்
478) கமரதம் | தமரகம் | மரகதம்
479) சமானம் | மாசனம் | மானசம்
480) கசிதம் | சிகதம் | சிதகம்
481) களவம் | கவளம் | வளகம்

open-tamil ச|வா|வால்|வாசல்|சவால்

Open-Tamil : anagrams / palindrome / combinations / generate all valid sub words

IMG_5124

My recent work from this weekend added some tools to the  solthiruthi – framework for word play #75 . This change introduces easy ways to do,

  1. Generate Anagrams
  2. Generate Combinations of words
  3. Check if word is a plaindrome

Combinagrams – all sub-words

Particularly you can use the open-tamil API listed below, to generate list of all sub-words within a word.

e.g.

import tamil
from solthiruthi.dictionary import *
TVU_dict = DictionaryBuilder.create(TamilVU)
word = u’சவால்’
q=list(tamil.wordutils.combinagrams(word,TVU_dict))
print(u”|”.join(q))

which gives you the output, ச|வா|வால்|வாசல்|சவால்

Algorithm

The algorithm for combinagrams makes use of combination generators, and filters each permutations further generated from every such combination using a publicly avialable word-list like the Tamil VU dictionary provided with open-tamil.
Finally we get a list of all possible legal words from a given word.

Tamil Wikipedia contributor, R. Mayooranathan, on his decade long contributions to Wikipeda

Tamil Wikipedia contributor, R. Mayooranathan, on his decade long contributions to Wikipeda. He is the prominent contributor from start of Tamil Wikipedia.

Correction: Originally the name was mis-spelled as ‘Mayooresan’.

வாங்க பங்களிப்பாளி!

வாங்க பங்களிப்பாளி!

விக்கி மாரத்தான் 2015, சூலை 19 (ஞாயிற்றுக் கிழமை), 2015 அன்று 24 மணி நேரமும் (அவரவர் நேர வலயத்துக்கு ஏற்ப).

இதில் தமிழ் கட்டுரை எல்லம் எழுதலாம். திருத்தலாம்.

மேலும் விவரங்களுக்கு : இதை படிக்கவும்!

-முத்து

நேரம் படிக்கும் கெடியாரம் – பாகம் 2

நேரம் படிக்கும் கெடியாரம் பலன்கள்

ஒரு ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்து, பிரியா அவர்கள் குரல் அளித்தும், ஓப்பன் தமிழ் நிரல் தொகுப்பில் to_audio.py என்ற நிரல் வழியாக எண்கள் படிக்கும் ஒலி உருவாக்கியால் தயாரித்த 1000.45 success_Arun_Vekataswamy_8184568429எண் பேசியவாறு கீழே காணலாம்:

  1. ஆண் குரல் : 1000.45
  2. பெண் குரல்: 1000.45

அன்புடன்,
-முத்து

தமிழ் ஒருங்குறி குறியீடு பற்றி

Comments on suitability of Unicode for Tamil from Mani Manivannan.  திரு. மணி மணிவண்ணன், தமிழ் ஒருங்குறி குறியீடு பற்றி:

mani_unicode_comments