2016-ஆம் ஆண்டுக்காண இலக்கு

இந்த ஆண்டு எனக்கு எழில் மொழியில் சில இலக்குகள் உள்ளன,
0. வலை தளத்தை சுலபமாக மேம்படுத்துவது
    – தற்போது உள்ள நிலையில் 3-முறை அல்லது 4-முறை AJAX request அனுப்பினால் மட்டுமே ezhillang.org/koodam/play/ விடையளிக்கிறது; தற்போது Chrome வலைஉலவி-யில் இது செயல்படுத்த வராது; மேலும் Django request-இல் 10 வினாடிகளுக்கு மேல் எதையும் செய்யமுடியாமல் தற்போது தாமதமாக செயல்படுகிறது.
1. எழில் மொழி Parser-ஐ மேம்பாடு செய்வது
2. Windows package உருவாக்குவது
3. Linux .deb மற்றும் rpm package உருவாக்குவது
4. தமிழ் மொழியில் பிழை தகவல்களை வெளியிடுவது
    (gettext போன்ற ஒரு அமைப்பை நான் இப்போது செய்து வருகிறேன்)
5. Ezhil மொழியிற்கு ஒரு IDE (PyGTK வழி, Eclipse-plugin) வழிகளில் முயற்சிகள்
இந்த இலக்குகளை உங்களுடனும், எனது மீதி நேரங்களிலும் செயல்படுத்தும் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் ezhillang@gmail.com என்ற முகவரியில் மின் அஞ்சல் அனுப்பலாம். github தளத்திலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
நன்றி
முத்து,
பனியால் சூழ்ந்த பாஸ்டன்

எழில் மொழி எண் 0.8 வெளியீடு

வணக்கம் ,
எழில் மொழியின் அடுத்த அத்யாயம்
இன்று வெளியிடப்பட்டது - எண் 0.8 :

இதனை Python Package index வழியாக பெறலாம்;
(நீங்கள் ஏற்கனவே python நிறுவி
இருக்க வேண்டும்)

$ pip install --upgrade ezhil

குறிப்பாக:

   1. அணிகள் (arrays) 
   2. Profiling 
   3. பிழை தகவல்கள் மேம்பாடு 
   4. Python 3 தளத்தின் உபயோகம் 
   5. உரிலி பயன்பாடு 
   6. பல வழுக்களை நீக்கல் 

போன்ற பல அம்சங்களை கொண்டதாக இந்த
வெளியீடு அமைந்தது.

நன்றி,
முத்து
பாஸ்டன்

மூளை குழம்பி மொழி இயக்கி வடிவமைப்பது எப்படி?

Ezhil Language Tamil Programming

மூளை குழம்பி மொழி இயக்கியை எழில் மொழியில் வடிவமைப்பது எப்படி? இந்த கேள்வி வெகு சுவாரசியமானது – அதாவது கணிமை முழுவதும் ஒரு யெந்திரதின் பணியில் கணிக்கப்படுவது. இதை நான் ஒரு எழில் மொழியில் வடிவமைத்ததை பற்றி இங்கு எழுதுகிறேன்.

மூல நிரலுக்கு இங்கு github-இல் பார்க்கவும்.

இந்த மூளை குழம்பி மொழியில் உள்ள செயலுறுபுகள் என்ன ?

success_Arun_Vekataswamy_8184568429
2016-இல் எழில் மொழி வழி ஒரு மூளை-குழம்பி என்ற மொழியை முழுமையாக நிறுவியுள்ளோம்

செயலுறுபு – (Operators) –

 1. ‘>’, ‘<‘ – செயலுறுபு நினைவகத்தை குறிக்கும் இடத்தை முன் அல்லது பின் அளவில் மாற்றும்
 2.  ‘+’, ‘-‘ – செயலுறுபு நினைவகத்தின் மதிப்பை கூட்டும் அல்லது குரைக்கும்
 3.  ‘[‘, ‘]’ – செயலுறுபு நிரலின்இயக்கம் பகுதியி அடுத்த அடைவுகுரிப்பிபிற்கு ‘]’, அல்லது ‘[‘ இற்கு தாவும் படி குறிக்கும்
 4.  ‘,’,’.’ – என்ற செயலுறுபு உள்ளிடு, வெளியீடு, குறிக்கும்

முக்கியமான மைய்யகணினி இயக்கியின் பண்பு

நாம் வடிவமைக்கும் இயக்கியில் ப்ரோக்ராம் (நிரலின்) நினைவகம் மாற்றும் தரவுகளின் நினைவகமும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கு. இதனை கொண்டு, மடக்கு கட்டளைகளான ‘[‘, ‘]’ என்ற குறிப்புகளை ஒரு ஸ்டாக் (அடுக்கு) என்பதில் கொண்டு நாம் ஒரு சறியன இயக்கியை உருவாக்கலாம்.

இப்போது இந்த மைய்யகநினியில், மூளை குழம்பி மொழியில் எப்படி எண்களை கூட்டுவது ?

இரண்டு எண்களை கூட்டுவது

program_sum  = “++>+++++.<[>+<-].” #sum of 2+5 in cell #2

“Hello World” நிரல் எழுதுவது

program_hello_world = “++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>—.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.——.——–.”
# Ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Brainfuck#Hello_World.21

இதன் இயக்கியை நாம் எழில் நிரலாக இங்கு படிக்கலாம்!