எழில் மொழி எண் 0.8 வெளியீடு

வணக்கம் ,
எழில் மொழியின் அடுத்த அத்யாயம்
இன்று வெளியிடப்பட்டது - எண் 0.8 :

இதனை Python Package index வழியாக பெறலாம்;
(நீங்கள் ஏற்கனவே python நிறுவி
இருக்க வேண்டும்)

$ pip install --upgrade ezhil

குறிப்பாக:

   1. அணிகள் (arrays) 
   2. Profiling 
   3. பிழை தகவல்கள் மேம்பாடு 
   4. Python 3 தளத்தின் உபயோகம் 
   5. உரிலி பயன்பாடு 
   6. பல வழுக்களை நீக்கல் 

போன்ற பல அம்சங்களை கொண்டதாக இந்த
வெளியீடு அமைந்தது.

நன்றி,
முத்து
பாஸ்டன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.