எழில் மொழி இடைமுகம் – மேம்பாடுகள் / முன்னோட்டம்

 

  1. apr11_ezhil_examplesபடத்தில் 177 எ. கா. நிரல்கள் கொண்ட எழுதி, எழில் நிரல் திருத்தி
    april11_ezl
    எழில் திருத்தி “எழுதி” யின் விவரங்கள் பக்கம்

     

Published by

ezhillang

எழில் மொழி அறக்கட்டளை, தமிழில் திற மூல (opensource) கருவிகளை உருவாக்குவதும், அறிவியல், கணிமை துறைகளில் சிந்தனைகளை பகிர்வதும் இரண்டாவது குறிக்கோள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s