அகர முதல எழுத்தெல்லாம் …

கணினியியல் (computer science/computing)  என்பது கணிதத்தின் ஒரு சிறு பகுதி. சிந்தனை களத்தை தாண்டியே மொழி அமைய வேண்டும் என்பதானால் மொழியாக்கம் என்பது இரு தீவுகளுக்கும் இடையே ஓடும் ஒரு பாலம்.

இப்படி கணினியியலில் ஒரு தரமான ஆங்கில புத்தகம் “Rubykin” (ரூபி தோழமை, என்று மொழியாக்கம் செய்யலாம் ). இதனை தமிழ் தண்ணார்வாலர்களுடன் எழில் மொழி அறக்கட்டளையின் சார்பாக மொழிபெயர்த்து வருகிறோம்.

சாதாரணமாகவே இந்த “lost in translation” எனப்படும் சிக்கல் உள்ள வேலை – இதில் நுட்பங்களும், கணினியியல் என்பதும், உள்ளதால் சிறிது தாமதம் ஆனது. முதலில் RubyKin எழுதியவர்களிடம் உரிமைகளை Creative Commons பொதுவெளியில் வெளியிட கேட்டோம். திரு. டக் வ்ரைட் (Doug Wright) அவர்கள் புத்தகமும், படங்களையும் சேர்த்து பொதுவெளியில் கொடுத்தார்.

இன்று கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவிகிதம் கூடுதலாக (> 50%) இந்த காரியம் நிறைவேறியது. மேலும் இந்த வேகத்தில் சென்றால் 2017 ஆண்டு முடிவுக்குள் இந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்க்கலாம்  என்று தோன்றுகிறது.

பங்களித்தவர்கள் அனைவருக்கும், RubyKin எழுத்தியவருக்கும் நன்றி.

Project ‘padai’ – scripts to launch Tamil server instances

Over the years of my open-source development I have moved towards using more cloud computers for various reasons of convenience. However getting a cloud computer from one of the major providers like AWS, Azure etc. requires a lot of setup time to bring it to a usable state for Tamil software development.

Primarily for Tamil software development on Windows 10 (or later) is slightly more easier, compared to Linux/Unix machines, because basic Unicode font and rendering support works out of the box. However in Linux cloud-machines X-windows, Window manager, and desktop support is not common – let alone Tamil support!

So everytime to setup a cloud instance I had to spend a few hours tracking down the packages, installing the dependencies, running host of shell commands to ensure its all lined up to see Tamil text rendered correctly on the remote-screen. This would typically take away time I spend building binary packages for project Ezhil.

Knowing vaguely you can make this system administration and server conf tasks simplified using shell-scripts or tools like Fabric, I researched them earlier; then I asked in our Tamil software community from my Twitter account what could be the solution:

tweet_June1_2017

I got recommendations to use Ansible and build a Docker image for the server of interest from Shrinivasan (aside: Congratulations to Shrinivasan named as 2016 Tamil Computing award winner for his work on Tamil and Indian-language projects at WikiMedia foundation and Wikipedia!)

Now I figured my familiarity in bringing up machines using Python or shell-scripting could be useful in getting me off the ground right away – while I could find ways to get expertise on Docker or Ansible to help me out. So I put together all the scripts I used for bringing up Fedora/24 and Ubuntu/16 machines for Ezhil development.

The result is ‘Padai’ project –  currently two nice scripts to get you from basic IaaS server to a working Tamil script rendering computer for Ezhil development in 10-minutes for both Fedora and Ubuntu. Check it out here.

Looking forward for your support and sending us your pull-requests.

-Muthu