(NSFW) வசைசொற்கள் – Tamil Swear Words

தமிழ் வசைபாட ஒரு உகந்த மொழி. உங்களுக்கு எவரையும், எதனையும் எக்காரணங்கொண்டும் திட்டவேண்டும் என்றால் இம்மொழியில் 0 மதிப்பில் தொடங்கி 100 வரை காதில் உதிரம் திந்தும் வரை வாய்ப்புகள் உண்டு.

இந்தபதிவு அனைவருக்கும் பொருத்தமானதா என்பதை தீர்மானிக்க நான் யார் ? நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள். உங்களுக்கு இதனை படிக்க பிரியமில்லைஎன்றால் உடனடியாக வேறு வலைபக்கத்திற்கு செல்லுங்கள் இங்கு கூகிளாண்டவர்.

வசைசொற்களுக்கும் அதன் இணையான ஆங்கில சொல்லையும் கீழே தருகிரேன்.

 1. தாயொழி – mother fucker
 2. ஓத்தா – fucker
 3. தெவிடியாப்பிள்ளை – bastard
 4. சூத்தமூடு – shut your ass
 5. பீ – poop
 6. தெவிடியா – whore, bitch
 7. புண்டை – cunt
 8. ஊம்பாதவாயா – Cocksucker
 9. நக்கிட்டுப்போ – Kiss My Ass
 10. ஓத்திட்டுப்போ – Go Fuck Yourself
 11. ஓம்மால – fuck your mom
 12. ஓக்காளி – fuck your sis
 13. புண்டை மவனே – pussy
 14. பொச்சு – vagina
 15. சுன்னி, பூல்/பூலு – penis
 16. குசு – fart
 17. நாயே – dog
 18. பன்னி – pig
 19. முலை/காய் – breast
 20. அறிவு கெட்ட கூதி – retarded cunt

இந்த பட்டியல் நீண்டது இதுஒரு தொடக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். சமகால A-certificate படங்கள் ‘வட சென்னை’ பொன்ற திரைக்கதைகளில் கவனித்துப்பார்த்தால் எவ்வளவு அழகாக தமிழில் வசைபாடலாம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம்.

இப்படி ஒருவசை சொல் பட்டியல் நம்மிடத்தில் இருந்தால் என்ன செய்யலாம் ? உங்களை அடுத்த பதிவில் விடைகளுடன் சந்திக்கிரேன். அதுவரை சிறி, சிந்தி நண்பர்களே!

அன்புடன்

-முத்து

A bipartite graph structure for Tamil

Remark: Tamil alphabets [which are Abugida or alphasyllabary in nature] can be written as a fully connected bipartite graph G(C+V,E). Both the basic 247 letters [known to have a ring representation] and sequences involving வட மொழி letters can be written in the sequence of two sets, V – vowels [உயிர்] and C – consonants [மெய்], and edges E: C -> V forming a map from each consonant to vowel (e.g.: க் + அ -> க ) are the உயிர்மெய் எழுத்துக்கள். This is a K_{\left[18 \times 12\right]} bipartite graph. Strictly speaking we can add அயுத எழுத்து ‘ஃ’ as a disconnected node and call it a K_{\left[ 18 \times 12\right]} + 1 forest graph. This may be simply extended to cover the வட மொழி எழுத்துக்கள் [Sanskrit letters optionally used in Tamil]. Full alphabet set is obtained by cumulative sum of edges and vertices.

Corollary: Most other alphasyllabary, Abugida languages have a similar bipartite graph representation.


Fig. 1: A fully connected Bipartite graph K(5,3). Credit: Wikipedia.


A group structure for Tamil

We can form a group structure for Tamil alphabets in many ways; simply we may apply residue classes modulo N or symmetric group of permutations modulo N for any cardinality. However, one interesting group structure with applications is the abstraction of 247 Tamil letters written on a torus; in this essay I will attempt to describe it and show that it forms a group.

We consider the 247 Tamil letters formed by 1 ayudha letter and 12 uyir letters for 13 vowels, and 18 mei letters for 18 consonants and 216 uyirmei or conjugate letters [247 = 13 + 18 + 216]. By consider a mapping of 13 vowels to Z13[residue classes modulo 13] and 18 uyirmei letters + ayutha letter to Z19 [residue classes modulo 19].

Fig. 1: The Cayley table for Z13 can represent Uyir letters.
Fig. 2: The Cayley table for Z19 can represent Mei letters (with modification)

Representation

Further we may represent each uyirmei letter as a index into a 2D table formed by rows of mei letters, and columns of uyir letters. So, for example letter ‘கு = க் + ஊ’ can be written as 6 + 1*13 = 19. Uyir letters are all represented from [0-12], Mei letters are represented as multiples of 13, [13, 26, 39, .. 234] for [க், ச், … ல், வ், ழ், ள்]. Uyirmei letters form everything in between.

The general representation of a letter can be: t = a + 13*b, where a goes from [0-12] and b goes from [0-18]. This representation pegs ‘ஃ’ at the origin. In the direct product of Z13 and Z19 this will be represented as (a,b)

Letter representation in the product group: Z13 x Z19

Result

Further since we showed uyir and mei letters can be embedded into the Z13, and Z19 residue classes and we know 247 factors neatly into 2 primes 13 and 19, we may use the Chinese remainder theorem (which guarantees that given two sets of residue classes which are co-prime, we can form a residue class with a unique representation for the direct-sum [direct-product] of the underlying sets). In our case we are guaranteed that Z13 x Z19 direct sum structure forms an isomorphic group in Z247. This is the key result in this easy:

Tamil letters [247] have a direct product representation in group Z247 which is isomorphic to the direct product of Z13, Z19 as mapping the uyir and mei group representations.

Key result – Group representation for Tamil alphabets

While Chinese remainder theorem guarantees a ring structure, I don’t know the second operator which can take role of product to make the ring structure possible at this writing.

Tamil Entry via Keypad – 9XYZ30-த-மி-ழ்

Previously, My initial calculations can be revised in terms of the estimates. I will not go into further detail here; my latest estimate shows the number of realizable keyboards to be 264,250,749,803,040 or 264billion – a bit of an astronomical number.

The money questions are the following:

 1. Given the astronomical size of keyboards possible is there one that is easily decodable than the other ? Yes, or no ?
 2. Is there any decodable keyboard at all?
 3. Is there a ‘1-800-FLOWERS‘ type of representation possible atleast for a few words in Tamil ?

Today, I was toying with some simple designs and made it into software:

Fig 1: Simple 4×3 keypad layout in iOS

One particular realization of the keyboard looks like where 20 Tamil letters are roughly mapped into 1 keypad as shown in the excel sheet below. We also see the canonical 4×3 keypad matrix in the rows 20-23 showing the 12 keypad positions where 20 letters are going to be mapped into.

Fig 2: Mapping first 20 letters of Tamil alphabet set into a 4×3 keypad.

We show how the phone number “9XYZ30477” will mean “9XYZ30-த-மி-ழ்” in this keypad.

Fig. 3: A simple realization of keypad mapping in Tamil; e.g. number “9XYZ30477” would can be advertised as ‘9XYZ30-த-மி-ழ்’.

Immediately few things are coming to our attention:

 1. Entering user input in the keypad is easy; we follow a simple natural language suggested representation
 2. However, we have some issues in realizing this keyboard – ambiguity: Does ‘111’ in this keypad entry, with following mapping shown, mean ‘அக்கா’ or ‘கட்சி’ ?
 3. The “obvious” finite ring keypad mapping fails here.

Realizations:

 1. Whereas a simple keyboard realization of this scheme shows words typed of equal length like ‘அக்கா’ and ‘கட்சி’ are completely undecidable/un-decodeable. So our criteria is really the good realizable keyboard maximizes the word decidability, or minimizes word collision.
 2. Ease of user input:
  Also we may want to make ease of user entry into this keyboard simpler [which the ‘obvious choice’ keyboard contains] while still maintaining the decodability.
 3. We identify the mapping used above with a simple algebraic structure similar to a finite semi-group with operations of commutativity, in-group operation and identity formed by ‘ஃ’ ayutha letter. This is a interesting mapping with potential to adapt the operator for creating a full semigroup or group structure for the language.
 4. Finally we discover:

The letters with the high bi-gram frequency may not be co-occurring in the same keypad square. This is an operational principle that will reduce the ambiguity of the model. We will have to balance this with other decidability criteria of user input etc.

Operating Principle – we understand this from our failed experiment.

This type of keyboard design could also equally apply for other Abugida languages – which is most Indian languages.

படம்

Tamil Entry via Keypad

One problem that seem to not draw interest from various actors in digital Tamil community seems to be the Tamil input via 4 x 3 standard Keypad.

A standard 4×3 keypad shown with digits and letters, including Japanese key entry on a vodafone device. Image credits to Wikipedia.

Problem Statement: Given a 4×3 matrix of keys in a phone keypad, how can we input the basic 13 + 18 + 12×18 = 247 letters of Tamil alphabet using this device ?

Alternate: Clearly, 247 letters have an information content of \log{2}{247} = 7.94836723158 bits or roughly 8bits. So we can simply punch in 3 keys for indicating this 8bit combination and we are done. Provide a table to the user about 247 letters and their 3-numeric key map and we have solved this problem in one way.

This is not very satisfying however; we seem to put the user to more work; we would instead like to have similar entry method in Tamil just like in English (where 3 letters are grouped per telephone key). The processor for application in the phone or mainframe can decode any ambiguity of the telephone keypad mapping into meaningful words or phrases.

Ideas: We can come up with various proposals; being lazy, and the official jester of Tamil computing community, I will try and make a simple combinatorial analysis for this problem without giving a specific solution.

Details: We can consider the factors of 247 = 19 x 13 which form a matrix of all letters representing the Tamil alphabets and we can count the partitions of this matrix onto the smaller keypad matrix. Following the roman letters of English alphabet consisting of 26 letters are fit easily into the 4 x 3 matrix on average of little less than 3 letters per key, we can also adopt a similar convention.

There are many ways to fit this large 19 x 13 matrix into a 4 x 3 matrix. Using simple combinatorial analysis we may show 19 letters can be divided into 4 groups as {19 \choose 4} (ignoring the assignment of letter groups to keys – 4! ways) along the rows. Similarly, we group along columns in {13 \choose 3} ways (and ignoring the 3! column permutation themselves). In all we have a total of {19 \choose 4}\times{13 \choose 3} = 1801371 key grouping combinations.

Clearly we have an alternate possibility of grouping the 19 x 13 matrix as a transposed matrix – i.e grouping dimension of 13 elements of Tamil alphabets into larger keypad dimension of 4, and assigning 19 elements along the fewer keypad dimension of 3. This alternative gives us {13 \choose 4}\times{19 \choose 3} = 692835

Together we have a total of 1,801,371. Thats roughly 1.8 million possibilities! Check them yourself by running this code:

. The real grand total of possible designs is to include the key permutations of the grouping we have already found, thereby adding a factor of 4! \times 3! = 144 to the previous 1.8 million so we get grand total of keypad mapping designs as 259,397,424 or 259 million keyboard combinations in all!

Conclusion: How are we going to find a suitable keypad mapping? Well we may need more heuristics and more cleverness to find the keypad mappings [a few definitely exist in this 259 million possibilities, which maximize a utility function.

So that leads us to the next problem: what is the utility of mapping a Tamil letters in the keypad ? Well – we don’t know apparently, so it doesn’t exist! This also ties into the philosophical question of what is the purpose of all software if not to support use.

சொல்திருத்தி – தெறிந்தவை 6

மொழியில் ஆக்க சக்திகளை தோராயமாக, தொல்கப்பியம், இலக்கணம் எல்லாம் தெறியாமலேயே ஒரு மொழியின் மாதிரியில் இருந்து (புள்ளியியல் வழி உருவாக்கியது) சரியான அல்லது பிழையான சொல், வாக்கியம், சொல் அமையும் இடம், இடம்-பொருள் ஒற்றுமை போன்றவற்றை நாம் சரியாக சொல்லலாம். அதற்கு மொழிமாதிரி கேட்குது நம்ம கணினி.

பொது தமிழ் தரவுகள் ஆகியவை

 1. மதுரை திட்டம்
 2. தமிழ் விக்கிப்பீடியா
 3. freetamilebooks மின் புத்தக தரவு
 4. பிரபல நாளிதள், வார இதள், வலை இதள் போன்றவற்றின் தரவு.

இவை ஓவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கால கட்ட தமிழை, அல்லது பல கால கட்ட தமிழ் வழக்கை கொண்டவையாக அமைகின்றன. மென்மேலும், ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு ‘header information’ மேலான்மை தகவல்களினுள் பொருத்தப்பட்டருக்கின்றன.

இதனை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டதன் பின்னரே ஒரு மொழி மாதிரியை உருவாக்கலாம். மொழி மாதிரி என்பது நிறுத்த சொற்கள் நீக்கப்பட்ட சொல் தரவினில் இருந்து மட்டுமே உருவாக்கியதாகவும், முழுக்க முழுக்க தேவையற்ற மேலான்மை தகவல்கள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். இவை இருந்தால் சிறப்பாக ஒரு மொழி மாதிரியை தயார் செய்யலாம்; இதனை எனது டுவீட்டில் பார்க்கலாம்:

ஏற்கனவே செய்த வேலைகளில் இந்த குறைபாடுகள் இருந்திருக்கின்றன; இப்போது தான் தெறிந்துகொண்டேன்.

சமீபத்தில் இந்த சிக்கலில் மாட்டினேன்: சரியான தொடக்க நிலையில் இருந்து தொடங்குவது அவசியம். நான் விக்கிபீடியா தரவை அப்படியே header-information உடன் எதையும் துப்புரவு செய்யாமல் 13 இலட்சம் சொற்களை வரிசைடுத்தினேன். எல்லாம் பிரயோஜனத்துக்கிலை.

தவராக வரிசைபடுத்திய மேலான்மை சொற்கள்.

நக்கீரண் வேலை பார்க்க முயன்றால் கொஞ்சமாவது பயபக்தி வேண்டாமா ?