ஆமவடை

ஏற்கணவே பதிவு செய்த  இடத்தில் இருந்து தொடருவோம்:

ஆமவடை

படம் 1: ஆமவடை

Corollary 2 of  Theorem 3: ஒரே சொல்லில் எழுத்து இரடிக்கப்பட்டால் அந்த சொல் டோரசில் ஒரு சுழலுடன் [loop] கொண்டபடி அமையும்.

Lemma 2:  படுக்கவசமாகவும், நிமிர்ந்துவசமாகவும் அமைகப்பட்ட சொர்கள் மொழியில் இல்லாதவை.

Corollary 3 or Theorem 3: டோரசில் படுக்கவசமாகவும், நிமிர்ந்துவசமாகவும் பாதைகள்/எழுத்துக்கள் இல்லாதவை.

Theorem 4: ஒரு அகராதியில் உள்ள சொர்கள் அனைத்தையும் டோரசில் பிரதிபலித்தால் அந்த குறுக்கிடும் இடங்களின் [intersecting points] ஒன்று அல்லது மெர்பட்ட சொற்களை] எண்ணிக்கை அளவை மிக குறைவாக்கும் வண்ணம் அமைக்க முடியாது. அதாவது ஒரு அகராதியின் சொற்கள் அனைத்து எவ்வித அமைப்பில் உள்ள டோரசானாலும் சரி அதன் குறுக்கிடும் இடங்களின் எண்ணிக்கை மாராது. இது ஒரு மாறிலி [invariant].

Corollary 1 of Theorem 4: மேர்கண்ட டோரசில் [அதன் ஒரு பிரதிபலிப்பில் – ‘அ,ஆ,இ,ஈ, … ,ஒ,ஓ,ஔ‘ என்றும் ‘கசடதபரயரலவழள – ….’  என்றும் வரிசையிலோ, அல்லது வேறு பரிமாணங்களில்  அடுக்கியிருந்தால்] ஒவ்வொரு அகராதிக்கும் ஒரு சிரப்பான குறுக்கிடும் இடங்களின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும். இந்த எண் அகராதியின் கையொப்பம் [signature] என்றும் சொல்லாம்.

Theorem 5: டோரசில் உள்ள ஓவ்வொரு அகராதி சொல்லும் ஒரு பாதை என்று கொள்ளலாம். சொல்லின் தொடக்க எழுத்து  பாதையின் தொடக்கத்தையும், சொல்லின் கடைசி எழுத்து பாதையின் முடிவையும் குறிக்கும்; பாதை திசைகொண்ட பாதையாக இருக்கும் – ஒரு அம்பு தொடக்கத்தில் இருந்து முடிவின் திசையில் வழி காட்டும். ஆகையால் அகராதியில் இல்லாத பாதைகள் பிழையாக எழுதப்பட்ட  அகராதி சொற்களுக்கு சமம், அல்லது அகராதியில் இல்லாத புதிய சொற்களுக்கு சமம்.

வாதம் [ஆதாரத்தின் தொடக்கமாக கருத்ப்படலாம்]:  டோரசில்ஒவ்வொரு சொல்லும் [அதன் பாதையும்] அகராதியில் உள்ள சொற்களாகவே இருக்கவேண்டும். Coding-theory / error correction codes theory படி இவ்வகை சரியான எழுத்துக்கள் உள்ள பாதைகள், சரியான சொற்களாகவும், தவான சொற்கள் [இல்லாத சொற்கள்] பிழையானவை என்வும் அமையும். இவ்வாரான சொற்கள் சரியானவையையின் சொற்பிழை எனவும் கருதப்பாடும்.

Corollary 1 of Theorem 5: மேர்கண்ட டோரசில் முழு அகராதி பிரதிபலிக்கப்பட்டதால், இதனைக்க்கொண்டு ஒரு சொற்பிழை திருத்தி செய்யலாம். பிழையான் சொல்லின் திருத்தம், அதன் நெருங்கிய தொலைவில் உள்ள சரியான் சொல் என்பதை நடைமுரைவிதியாகக்கொண்டு இதனை அமல்படுத்தலாம்.

Theorem 6: Tries எனப்படும் சொல்மரங்களைக்கொண்ட தரவமைப்பை டோரசில் குறியிட்டால், அது தொடர்பாதையாக ஒரே தொடக்கமும், பல பாதைமுடிவுகளையும் கொண்டதாக அமையும். இவற்றில் சில பாதைகள் சேரும் வகையில் முடிவுபெரும் வகையிலும் அமையலாம்.

படம் 2: Trie மரம் என்ற தரவமைப்பு. இதில் ‘to’, ‘tea’, ‘ted’, ‘ten’, ‘A’, ‘in’, மற்றும் ‘inn’ ஆகிய சொற்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

உதாரணத்திற்கு, படம் 2-இல் முடியும் நிலை நுனிகள் ‘n’ என்பவை டோரசில் வரும்பொழுது சேரும் வகையில் முடிவுபெரும் வகையில் அமையும்.

-முத்து.

Project Madurai Corpus – உளி வீரன்

Project Madurai

Project Madurai corpus contains a treasure trove of Tamil data across many generations and inflections of Tamil language. Using this data I post-processed the files in project உளி வீரன்.

Data

We are able to look at data from Project Madurai e-Texts. Currently 4,036,616 total words – 40 lakh plus words –  in ‘plain_text’ folder which contains unigram data and bigram data at word level. One may use open-tamil library to: – discover the unigram word-frequency of this corpus – discover the bi-gram word-frequency of this corpus (since successive words occur in successive lines).

Morse Code for Madurai Corpus

Using the techniques laid out in earlier blog post on Morse Code we are able to regenerate the Morse Code for Tamil using additional data.

Average code word length = 6.65456 bits. Morse code for Tamil using Madurai corpus is displayed below [most frequently occurring symbols to least] – i.e. in descending order.

 1. க -> ..---
 2. ன் -> .--.-
 3. ம் -> .-..-
 4. த -> ----.
 5. த் -> ---.-
 6. க் -> --..-
 7. வ -> -.---
 8. ர் -> -.-.-
 9. ல் -> ....-.
 10. து -> ...--.
 11. ரு -> ...-.-
 12. ப -> ..--.-
 13. ந் -> ..-...
 14. தி -> ..-.--
 15. ப் -> .-----
 16. கு -> .---..
 17. ய -> .--..-
 18. ம -> .-.--.
 19. ட -> --...-
 20. ற் -> --.---
 21. அ -> --.-..
 22. வி -> --.-.-
 23. ர -> -...--
 24. டு -> -...-.
 25. ன -> -..---
 26. ங் -> -..-..
 27. ண் -> -.-...
 28. ட் -> .....--
 29. கி -> .....-.
 30. ள் -> ....---
 31. ல -> ...---.
 32. டி -> ...-...
 33. ற -> ..--..-
 34. யி -> .----.-
 35. று -> .---.--
 36. மு -> .--....
 37. தா -> .--...-
 38. இ -> .-....-
 39. மா -> .-.-..-
 40. பு -> .-.-.-.
 41. ய் -> -------
 42. கா -> ------.
 43. ரி -> -----.-
 44. யா -> ---....
 45. வா -> ---..--
 46. றி -> --.....
 47. சி -> -.....-
 48. லை -> -..--..
 49. ச் -> -..--.-
 50. ச -> -..-.--
 51. யு -> -..-.-.
 52. பி -> -.--...
 53. பா -> -.--.--
 54. உ -> -.-..--
 55. எ -> -.-..-.
 56. னை -> ......--
 57. டை -> ....--..
 58. ள -> ...-----
 59. கொ -> ...-..--
 60. செ -> ..--....
 61. ளி -> ..-..---
 62. ந -> ..-..--.
 63. ண -> ..-.-...
 64. லி -> ..-.-.--
 65. லா -> ..-.-.-.
 66. னி -> .----...
 67. நி -> .---.-..
 68. போ -> .-......
 69. னா -> .-...--.
 70. வே -> .-...-.-
 71. வு -> .-.-----
 72. கை -> .-.----.
 73. னு -> .-.---..
 74. தை -> .-.---.-
 75. மை -> .-.-...-
 76. மி -> .-.-.---
 77. ரை -> .-.-.--.
 78. ளை -> -----...
 79. ழி -> ---...--
 80. ஆ -> ---...-.
 81. லு -> ---..-..
 82. ழு -> --....--
 83. பெ -> --....-.
 84. றை -> --.--...
 85. பொ -> --.--.--
 86. நா -> --.--.-.
 87. ஞ் -> -......-
 88. ரா -> -....---
 89. தே -> -....-..
 90. ணி -> -....-.-
 91. ழ -> -.--..--
 92. சு -> -.--..-.
 93. றா -> -.--.-.-
 94. ழ் -> ........-
 95. வெ -> .......-.
 96. மே -> ......-..
 97. டா -> ......-.-
 98. ளு -> ...----.-
 99. வை -> ...-..-.-
 100. தெ -> ..--...--
 101. யை -> ..-..-..-
 102. கூ -> .----..--
 103. ஒ -> .----..-.
 104. யே -> .---.-.--
 105. தோ -> .---.-.-.
 106. சா -> .-.....-.
 107. தொ -> .-...---.
 108. மெ -> .-...-..-
 109. நீ -> .-.-....-
 110. கோ -> -----..--
 111. கே -> --.--..--
 112. சை -> -........
 113. பே -> -.......-
 114. சொ -> -....--.-
 115. லே -> -.--.-...
 116. யெ -> -.--.-..-
 117. ளா -> .........-
 118. னே -> .......---
 119. ஏ -> ....--.---
 120. வீ -> ....--.--.
 121. பூ -> ....--.-.-
 122. சே -> ...----...
 123. யோ -> ...-..-..-
 124. ழை -> ..--...-.-
 125. நெ -> ..-..-....
 126. தீ -> ..-..-.--.
 127. ணை -> ..-..-.-.-
 128. வ் -> ..-.-..--.
 129. மூ -> .-...-----
 130. றே -> .-...-...-
 131. மொ -> .-.-.....-
 132. கெ -> -----..-.-
 133. ணு -> ---..-.--.
 134. ஓ -> ---..-.-..
 135. சூ -> --.--..-..
 136. தூ -> -....--...
 137. ரே -> .......--..
 138. னெ -> .......--.-
 139. மோ -> ....--.-..-
 140. பை -> ...----..--
 141. சீ -> ...----..-.
 142. மீ -> ...-..-...-
 143. ணா -> ..--...-...
 144. டே -> ..-..-...-.
 145. ஊ -> ..-..-.----
 146. னோ -> ..-..-.---.
 147. ளே -> ..-..-.-..-
 148. வோ -> ..-.-..----
 149. சோ -> ..-.-..---.
 150. நே -> ..-.-..-...
 151. ரெ -> ..-.-..-..-
 152. லோ -> ..-.-..-.--
 153. ஸ் -> ..-.-..-.-.
 154. லெ -> .-.....---.
 155. நோ -> .-.....--..
 156. யொ -> .-...----..
 157. ரோ -> .-...-.....
 158. ஈ -> .-...-....-
 159. றோ -> .-.-.......
 160. நு -> .-.-......-
 161. றெ -> ---..-.----
 162. நூ -> ---..-.---.
 163. கீ -> -....--..-.
 164. ஞா -> ............
 165. ஐ -> ..........--
 166. ஷ -> ..........-.
 167. ழா -> ...-..-.....
 168. டெ -> ..--...-..-.
 169. வொ -> ..-..-...---
 170. ளெ -> ..-..-...--.
 171. ஜ -> ..-..-.-....
 172. றொ -> .-.....-----
 173. ளோ -> .-.....--.--
 174. னொ -> .-.....--.-.
 175. டோ -> .-...----.--
 176. யூ -> -----..-....
 177. ஷ் -> -----..-...-
 178. பீ -> ---..-.-.---
 179. றீ -> ---..-.-.--.
 180. லொ -> ---..-.-.-.-
 181. ரொ -> --.--..-.---
 182. ரீ -> --.--..-.-..
 183. ரூ -> ...........--
 184. ஞ -> ....--.-.....
 185. னீ -> ....--.-...--
 186. டொ -> ...-..-....--
 187. ணீ -> ...-..-....-.
 188. யீ -> ..--...-..---
 189. டீ -> ..--...-..--.
 190. வூ -> .-.....----.-
 191. ணெ -> .-...----.-.-
 192. ஸ -> -----..-..--.
 193. ஜா -> -----..-..-.-
 194. லீ -> --.--..-.--..
 195. ணே -> --.--..-.-.--
 196. னூ -> --.--..-.-.-.
 197. லூ -> -....--..----
 198. நொ -> -....--..--..
 199. ஃ -> -....--..--.-
 200. ளொ -> ...........-.-
 201. ங -> ....--.-...-..
 202. றூ -> ..-..-.-...-..
 203. ணோ -> ..-..-.-...-.-
 204. ஜ் -> .-.....----...
 205. டூ -> .-...----.-...
 206. ஹ -> -----..-..----
 207. ஷி -> -----..-..-..-
 208. நை -> ---..-.-.-...-
 209. ஹா -> ---..-.-.-..--
 210. ளீ -> --.--..-.--.-.
 211. ளூ -> -....--..---.-
 212. ழீ -> ...........-..-
 213. ஜி -> ....--.-....--.
 214. ஸி -> ....--.-....-..
 215. ழே -> ....--.-...-.-.
 216. ஞை -> ..-..-.-...----
 217. கௌ -> ..-..-.-...--.-
 218. மௌ -> .-.....----..--
 219. ணொ -> .-...----.-..--
 220. சௌ -> .-...----.-..-.
 221. ஸா -> -----..-..---.-
 222. ஷா -> -----..-..-...-
 223. ஜெ -> ---..-.-.-.....
 224. வௌ -> ---..-.-.-....-
 225. ஷை -> ---..-.-.-..-..
 226. ஜோ -> --.--..-.--.---
 227. ஜீ -> --.--..-.--.--.
 228. ழெ -> -....--..---...
 229. ஷே -> -....--..---..-
 230. ணூ -> ....--.-....----
 231. ஜை -> ....--.-....---.
 232. ஹி -> ....--.-....-.--
 233. பௌ -> ....--.-...-.---
 234. ஔ -> ..-..-.-...---..
 235. ஞெ -> ..-..-.-...--...
 236. ழூ -> .-.....----..-.-
 237. ழோ -> -----..-..---..-
 238. ழொ -> -----..-..-....-
 239. ஸு -> ---..-.-.-..-.--
 240. ஹோ -> ...........-.....
 241. ஜு -> ...........-...--
 242. ஷு -> ...........-...-.
 243. ஞீ -> ....--.-....-.-..
 244. ஹ் -> ..-..-.-...---.-.
 245. தௌ -> ..-..-.-...---.--
 246. ஸை -> ..-..-.-...--..--
 247. ஜே -> ..-..-.-...--..-.
 248. ஸீ -> -----..-..---...-
 249. ஞி -> -----..-..-.....-
 250. ஸூ -> ...........-....--
 251. ஜொ -> ....--.-....-.-.--
 252. ஹு -> ....--.-...-.--...
 253. ஹை -> ....--.-...-.--..-
 254. ஹீ -> ....--.-...-.--.--
 255. ஸெ -> .-.....----..-....
 256. ஜூ -> .-.....----..-...-
 257. ரௌ -> .-.....----..-..-.
 258. ஹே -> -----..-..---.....
 259. ஸே -> -----..-..-.......
 260. யௌ -> ---..-.-.-..-.-...
 261. ஷூ -> ---..-.-.-..-.-..-
 262. ஹூ -> ---..-.-.-..-.-.--
 263. ஹெ -> ...........-....-..
 264. ஞூ -> ...........-....-.-
 265. ஸோ -> ....--.-...-.--.-..
 266. ஞே -> .-.....----..-..---
 267. ஷீ -> -----..-..---....--
 268. ஷோ -> -----..-..-......--
 269. ஷெ -> -----..-..---....-.
 270. ஹொ -> ---..-.-.-..-.-.-..
 271. ஞோ -> ---..-.-.-..-.-.-.-
 272. ஸௌ -> ....--.-....-.-.-...
 273. டௌ -> ....--.-....-.-.-.--
 274. லௌ -> ....--.-....-.-.-.-.
 275. ஞு -> ....--.-...-.--.-.--
 276. நௌ -> .-.....----..-..--.-
 277. ஙு -> -----..-..-......-..
 278. ஹௌ -> ....--.-....-.-.-..-.
 279. ஸொ -> .-.....----..-..--...
 280. னௌ -> ....--.-...-.--.-.-.-
 281. ஙொ -> ....--.-...-.--.-.-..
 282. ஞௌ -> .-.....----..-..--..-
 283. ஞொ -> ....--.-....-.-.-..---
 284. ஙா -> -----..-..-......-.---
 285. ஙே -> -----..-..-......-.-..
 286. ளௌ -> ....--.-....-.-.-..--..
 287. ஷொ -> -----..-..-......-.-.--
 288. ழௌ -> -----..-..-......-.--..
 289. ஙூ -> -----..-..-......-.-.-.
 290. ஷௌ -> -----..-..-......-.--.--
 291. றௌ -> -----..-..-......-.--.-.
 292. ஙோ -> ....--.-....-.-.-..--.--
 293. ஙி -> ....--.-....-.-.-..--.-.

We are able to say this Morse code book is a better representation of Tamil since it finds 290 letters incident of the 323 letters in Grantha + Tamil letter set generated from the Madurai corpus of 4 million words.

 

Tamil in Morse-code

Can we compose a Tamil Morse-code ? Yes, we can.

315px-International_Morse_Code.svg

International Morse Code – Source: Wikipedia

 1. Start with a frequency count of Tamil letters from various sources
 2. Build a probability distribution from the frequency counts
 3. Build a Huffman code using the above distribution
 4. Each letter of Tamil alphabet gets a Morse code : 0 = ‘.’, 1 – ‘-‘.
  புள்ளி, கோடு.

Tamil Morse Code Table generated from Open-Tamil library. See here for full code and methodology. Full table follows.

Can you decode what this Morse code means in Tamil ? Hint: 2 words (4,5) letters long

...-. --.--.. .---..--.--- .-..-. ...-. ---.-. -----.--.- .--....- ..-..-

Please note table was updated to show letters in most-frequent to least-frequent alphabets and their code-words used. Updated after publishing on Aug 16th, 2018.

Source coding theory

Information theory provides us with tools to calculate the information content of symbols in a language, i.e. alphabets in our case. Average codeword length was 6.45652 bits, which is rounded to 7bits.
According to 230+ symbols of encoded in binary without attention to letter frequency we would be using ceil[ log2[230] ] ~ 8bits per symbol, so the usage of Morse code provides a related data compression of 12.5%!

Previously, I had written about Morse code for Tamil in this blog here, and relationship with Unigram, Bigram and Trigram models and word-structure in Tamil language.

 1. ம் -> --..
 2. த -> -...
 3. க -> ...-.
 4. ல் -> ..---
 5. த் -> ----.
 6. க் -> -.---
 7. ன் -> -.--.
 8. ர -> .....-
 9. ப -> ....--
 10. வ -> ..--.-
 11. தி -> ..-..-
 12. ச -> ..-.-.
 13. கு -> .----.
 14. ம -> .---.-
 15. ப் -> .--..-
 16. ட் -> .--.-.
 17. டு -> .-...-
 18. ர் -> .-..-.
 19. ய -> .-.-.-
 20. அ -> ---..-
 21. ட -> ---.--
 22. ரு -> ---.-.
 23. பு -> -..---
 24. கா -> -..--.
 25. து -> -..-.-
 26. ல -> -.-..-
 27. வி -> .......
 28. டி -> ....-..
 29. ண் -> ....-.-
 30. சி -> ...---.
 31. ன -> ..--...
 32. ரி -> ..-....
 33. ங் -> ..-...-
 34. ந் -> ..-.---
 35. ற் -> .-----.
 36. இ -> .--...-
 37. று -> .-..---
 38. ச் -> .-....-
 39. சு -> .-..--.
 40. பா -> .-.----
 41. கி -> .-.--..
 42. பி -> .-.--.-
 43. வா -> .-.-...
 44. மு -> -----..
 45. ள் -> ---....
 46. லை -> --.--..
 47. உ -> --.--.-
 48. டை -> --.-..-
 49. தா -> --.-.--
 50. ண -> -..-...
 51. கை -> -..-..-
 52. ஆ -> -.-...-
 53. மா -> -.-.---
 54. ய் -> -.-.-.-
 55. ள -> ......-.
 56. சா -> ...--..-
 57. ற -> ...--.--
 58. லி -> ..--..--
 59. வு -> .---...-
 60. கொ -> .---..-.
 61. ந -> .--.....
 62. நி -> .--....-
 63. ஞ் -> .--.----
 64. ரா -> .--.---.
 65. ணி -> .--.--..
 66. ளி -> .--.--.-
 67. யா -> .-......
 68. நா -> .-.-..--
 69. றி -> .-.-..-.
 70. கோ -> -------.
 71. செ -> ------..
 72. ழி -> ------.-
 73. னி -> -----.-.
 74. ழு -> --.-----
 75. மி -> --.----.
 76. யி -> --.-....
 77. பொ -> --.-.-..
 78. ரை -> --.-.-.-
 79. வெ -> -.-.....
 80. எ -> -.-.--..
 81. மை -> -.-.--.-
 82. றை -> -.-.-..-
 83. பூ -> ......--.
 84. ழ -> ...-----.
 85. னை -> ...----..
 86. லா -> ...--.-..
 87. சை -> ..--..-.-
 88. வை -> ..-.--...
 89. போ -> ..-.--..-
 90. கூ -> ..-.--.-.
 91. வே -> .--------
 92. டா -> .-------.
 93. தை -> .------..
 94. பெ -> .---....-
 95. ளை -> .---..---
 96. தே -> .-.---...
 97. ஒ -> .-.---.--
 98. ழ் -> -----.---
 99. லு -> ---...---
 100. நீ -> ---...-..
 101. சீ -> ---...-.-
 102. தீ -> --.---...
 103. மூ -> --.---..-
 104. தொ -> --.---.--
 105. ணை -> --.---.-.
 106. ஏ -> --.-...-.
 107. நெ -> -.-....-.
 108. ளு -> -.-.-....
 109. னா -> ......----
 110. சூ -> ......---.
 111. மே -> ...-------
 112. தோ -> ...------.
 113. தெ -> ...----.-.
 114. சொ -> ...--.....
 115. சே -> ...--....-
 116. தூ -> ...--...--
 117. யு -> ...--...-.
 118. பே -> ...--.-.--
 119. வீ -> ..--..-..-
 120. ஊ -> .------.--
 121. னு -> .---......
 122. யோ -> .---.....-
 123. சோ -> .---..--..
 124. கே -> .-.....---
 125. ழை -> .-.....--.
 126. ணு -> .-.---..--
 127. ஓ -> .-.---.-..
 128. கெ -> ----------
 129. கீ -> --------..
 130. றா -> --------.-
 131. பை -> -----.--..
 132. ணா -> -----.--.-
 133. ரோ -> ---...--.-
 134. மொ -> -.-....--.
 135. மெ -> -.-.-...--
 136. லோ -> ...----.---
 137. பீ -> ...----.--.
 138. ளா -> ...--.-.-.-
 139. ஈ -> ..--..-....
 140. ஞா -> ..--..-...-
 141. மீ -> ..-.--.----
 142. வ் -> ..-.--.--..
 143. மோ -> ..-.--.--.-
 144. நு -> .---..--.-.
 145. ஐ -> .-.....-..-
 146. ரே -> .-.....-.-.
 147. நோ -> .-.---..-.-
 148. நே -> .-.---.-.--
 149. நூ -> ---------..
 150. யெ -> --.-...----
 151. லே -> --.-...--..
 152. ரீ -> -.-....----
 153. நொ -> -.-....---.
 154. யை -> -.-.-...-..
 155. ழா -> ...--.-.-...
 156. ரூ -> ...--.-.-..-
 157. னோ -> .------.-.--
 158. ஞ -> .---..--.---
 159. யூ -> .---..--.--.
 160. வோ -> .-.....-....
 161. யே -> .-.....-.---
 162. லெ -> .-.---..-...
 163. ரெ -> .-.---.-.-.-
 164. ணீ -> ---...--....
 165. டோ -> ---...--..--
 166. டெ -> ---...--...-
 167. கௌ -> ---...--..-.
 168. ணெ -> --.-...---..
 169. சௌ -> --.-...---.-
 170. றெ -> ..-.--.---...
 171. லூ -> ..-.--.---..-
 172. றோ -> .------.-....
 173. னே -> ..-.--.---.--
 174. னீ -> .------.-..-.
 175. நை -> .------.-..--
 176. டூ -> .------.-.-..
 177. னெ -> .-.....-.--..
 178. டே -> .-.....-.--.-
 179. ஞெ -> .-.---..-..--
 180. ளெ -> .-.---.-.-...
 181. டீ -> ---------.---
 182. யொ -> ---------.--.
 183. பௌ -> ---------.-..
 184. ஃ -> --.-...--.---
 185. ஔ -> --.-...--.-..
 186. ஞை -> -.-.-...-.---
 187. யீ -> -.-.-...-.--.
 188. றொ -> -.-.-...-.-.-
 189. வொ -> .------.-...--
 190. வூ -> ..-.--.---.-..
 191. னூ -> .------.-.-.--
 192. ளோ -> .-.....-...---
 193. ணோ -> .------.-.-.-.
 194. றே -> .-.....-...--.
 195. மௌ -> .-.....-...-..
 196. தௌ -> .-.---..-..-..
 197. ளே -> .-.---.-.-..-.
 198. லொ -> .-.---.-.-..--
 199. றூ -> ---------.-.--
 200. ரொ -> --.-...--.--..
 201. டொ -> --.-...--.-.-.
 202. ங -> -.-.-...-.-...
 203. ணே -> ..-.--.---.-.--
 204. ளீ -> .------.-...-..
 205. ழூ -> .-.....-...-.-.
 206. ளொ -> .-.---..-..-.-.
 207. ரௌ -> .-.---..-..-.--
 208. யௌ -> ---------.-.-..
 209. னொ -> ---------.-.-.-
 210. ழோ -> --.-...--.-.--.
 211. ளூ -> --.-...--.-.---
 212. ஞி -> -.-.-...-.-..--
 213. ணொ -> .-.....-...-.---
 214. ணூ -> .------.-...-.--
 215. ழீ -> .-.....-...-.--.
 216. ஸ் -> --.-...--.--.--.
 217. வௌ -> -.-.-...-.-..-..
 218. ஞீ -> --.-...--.--.---
 219. ஷ் -> ..-.--.---.-.-...
 220. ஷி -> ..-.--.---.-.-..-
 221. ழெ -> ..-.--.---.-.-.-.
 222. றீ -> .------.-...-.-.-
 223. நௌ -> ..-.--.---.-.-.--
 224. ஞே -> .------.-...-.-..
 225. லௌ -> --.-...--.--.-..-
 226. ஞொ -> -.-.-...-.-..-.--
 227. ஙு -> --.-...--.--.-...
 228. ஷ -> --.-...--.--.-.---
 229. ழொ -> --.-...--.--.-.--.
 230. ழே -> -.-.-...-.-..-.-.
 231. டௌ -> --.-...--.--.-.-.-
 232. ஞூ -> --.-...--.--.-.-..

Caveats and Closing Comments

Of course 15 of 247 letters are perhaps not received any codeword in this codebook. Further with inclusion of Grantha letters, 323 letters exist in Tamil some of which we don’t have code words.

Further, a large text corpus like Project Madurai’s [PM] unigram frequency distribution maybe useful to develop a widely representative Morse code table. Once you have this PM unigram data, you know how to get this Tamil Morse codebook regenerated!