எழில் – டுவிட்டரில் ஒரு தானியங்கியாக

தொடக்கம்

சென்ற வாரம் எழில் மொழியை டுவிட்டர் வழி செயல்படுத்த ஒரு உத்தி ஒன்றை உருவாக்கலாம் என்று தீர்மானித்தேன். பல செயல்பாடுகள் facebook, skype, போன்றவை messenger bot என்ற தானியங்கிகள் வழி செயல்படுவது ஓர் இரண்டு ஆண்டுகளாக சமணியமாகின.  இதே போல கடந்த மாதம் கனடாவில் குறள் பாட் என்ற தானியங்கி facebook செயலி பற்றி  கேள்விப்பட்டேன்; நிரைய நாட்களாக இப்படி ஒரு எழில் இடைமுகம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன், இதற்க்கு இப்போது ஒரு காலம் வந்துவிட்டது!

வழி

ஏற்கனேவே குறள்களை புதுவள்ளூர் @puthuvalluvar என்ற முகவரியில் தானியங்கி வழி செய்திருந்தேன். இது தற்போது செயலுற்று கிடக்கிறது ஆனால் இதனை செயல்படுத்த python-twitter என்ற நிரல் தொகுப்பை பயன்படுத்தினேன்; இதனை கொண்டு @ezhillangbot என்ற புது கணக்கில் ஒரு தனியாகியை உருவாக்கினேன். இதன் மூல நிரல் இங்கு. twitter பக்கம் நீங்கள் ஒரு

பயன்பாடு

இதனை ஒரு cron-வேலையாக நிறுவிய பின்னர் அனைவரும் பயன்பாடு செய்ய இப்படி உங்கள் கணக்கில் இருந்து ஒரு எழில் நிரலை டுவீட் செய்யுங்கள்;

               @ezhillangbot அச்சிடு(“வணக்கம் உலகம்!”)

இதனை படித்துவிட்டு தானியங்கி உங்கள் பெயரை சூட்டி நிரலின் விடையை அளிக்கும்; உதாரணம்,

ezhillangbot-tweet-toezhillangbot-execution-1

இதனை நீங்களும் பரிசோதனை செய்து எனக்கு தகவல்கள் சொல்கிறீர்களா ? டுவிட்டரில் நேர்வழி சொல்லுங்கள், இல்லகாட்டி இங்கும் சொல்லுங்கள்!

நன்றி.

முத்து

Aside

Tamil language model

TL;DR

Last week I collected letters (323 letter forms)  from open-tamil and estimated the unigram, bigrams and trigram frequencies in a given Tamil lexicon with about 65,0000 odd words. The interesting results are found in this Open-Office Calc spreadsheet.

This was somewhat of a enjoyable exercise to me, to revisit some of the hardwork I have done in Open-Tamil, particularly in the utf8 module, among other contributions to Open-Tamil library from a wider team.

However, whats in it for you, dear reader ? To cut to the chase, here is all the meat and potatoes of the results:

 1. Tamil word frequencies sorted by word-length for the 65k words show a mean wordlength (using weighted average) of 5.404; 5 is a beautiful Prime number and Indian mythology will also have some suitable references.
  • This word frequency distribution comes out like the following (y-axis log scale)

   tamil word frequency as function of word length

   Fig. 1. Tamil word frequency as function of word length

  • Word Length Frequency
   1 102
   2 1799
   3 6434
   4 13200
   5 14489
   6 11636
   7 8119
   8 4626
   9 2224
   10 817
   11 286
   12 104
   13 26
   14 24
   15 8
   18 1
   19 1
 2. Unigram data show Zipf’s law like distribution (e.g. from NLP course material); also we see only 100 of 323 possible letter forms in Tamil make up the text of the lexicon. One wonders of a Samuel Morse that sent his telegram’s for Tamil, if he would have chosen ‘.’ to represent the ‘ம்’ ? However Tamil reading or recitation of Morse code would be like jathi-reciting Barathanatyam dance teacher. Dit daa daa. The first 100 most frequent letters in lexicon are presented here.
  Letter Frequency
  ம் 18164
  17207
  14670
  ல் 14165
  த் 9540
  க் 8257
  ன் 8133
  7639
  7639
  7005
  தி 6625
  6402
  கு 6154
  5925
  ப் 5809
  ட் 5690
  டு 5566
  ர் 5503
  5049
  4683
  4563
  ரு 4536
  பு 4292
  கா 4262
  து 4162
  4046
  வி 3838
  டி 3798
  ண் 3773
  சி 3720
  3563
  ரி 3379
  ங் 3284
  ந் 3254
  ற் 3099
  2939
  று 2811
  ச் 2811
  சு 2751
  பா 2705
  கி 2625
  பி 2614
  வா 2569
  மு 2458
  ள் 2432
  லை 2212
  2185
  டை 2156
  தா 2154
  2134
  கை 2121
  2020
  மா 2015
  ய் 1916
  1902
  சா 1837
  1821
  லி 1744
  வு 1522
  கொ 1497
  1491
  நி 1465
  ஞ் 1461
  ரா 1452
  ணி 1450
  ளி 1432
  யா 1421
  நா 1303
  றி 1263
  கோ 1260
  செ 1236
  ழி 1234
  னி 1219
  ழு 1122
  மி 1117
  யி 1095
  பொ 1082
  ரை 1057
  வெ 1036
  1025
  மை 990
  றை 976
  பூ 949
  னை 937
  937
  லா 911
  சை 837
  வை 822
  போ 815
  கூ 802
  வே 797
  டா 793
  தை 786
  பெ 765
  ளை 764
  தே 674
  655
  ழ் 618
  லு 613
  நீ 581
  • Fitting the Zipf’s law to the Unigram data looks quite interesting too:
 3. Bigram data also has promising structure as Shannon would have imagined it would be from a human language; these things are known to have redundancy, structure and predictability.
  • First 2000 bigrams occupy more than 50% of all observed bigrams.
  • Lexicon contained only ~ 13.25% of all possible bigrams in the wild!
  • This sparseness of bigram data indicates mainly a limited data set or highly structured vocabulary in Tamil, but I’ll wager the former.
  • Zipf’s law fit is not as nice as for unigrams but here it goes: 
  • The top 100 bigrams, by frequency, are the following:
  • தல் 8670
   த்த 4645
   க்க 2844
   கம் 2824
   த்தி 2160
   ரம் 2023
   க்கு 2019
   தம் 1893
   ட்டு 1805
   ப்பு 1757
   டுத 1641
   ப்ப 1582
   யம் 1532
   த்து 1517
   ம்ப 1484
   னம் 1402
   ம்அ 1397
   ந்த 1305
   ங்க 1286
   டம் 1233
   லம் 1230
   ட்ட 1108
   க்கா 1082
   சம் 985
   ட்டி 976
   ம்பு 958
   கன் 904
   ம்க 904
   ல்க 882
   க்கி 869
   திர 852
   ந்தி 823
   ணம் 819
   ம்ச 799
   ங்கு 797
   ச்சி 789
   ண்ட 767
   ர்த் 757
   கட் 755
   குத 743
   ம்இ 729
   ப்பி 720
   கண் 716
   ரன் 712
   ல்அ 707
   கார 692
   ற்று 689
   ப்பா 688
   ம்ம 681
   வன் 672
   ம்பி 641
   ச்ச 632
   ம்ஆ 624
   தன் 617
   வம் 599
   கர 592
   பம் 587
   கல் 581
   ம்உ 534
   கரு 534
   ல்ப 530
   யன் 519
   றுத 517
   ல்வ 515
   ந்து 511
   த்தா 510
   ச்சு 502
   ம்பா 500
   ஞ்ச 495
   டுத் 492
   பிர 490
   ரிய 488
   டித் 480
   படு 477
   ல்த 475
   ல்கு 467
   ல்உ 467
   னல் 462
   ளம் 459
   ன்அ 456
   ற்ற 450
   ட்டை 443
   திரு 442
   ருத் 435
   ல்இ 431
   ங்கா 415
   ன்ன 414
   தலை 411
   வர் 406
   ம்த 403
   ன்ம 398
   ன்க 394
   க்கொ 392
   ண்டு 391
   ம்வி 388
   ல்வி 384
   மம் 384
   ர்க் 384
   டுக் 381
   ல்ம 379
 4. Moving on to trigrams we find, even more sparseness since the data is so limited – 65k words with total letter size of 345,315 letters only. Of the possible 323^3 = 33,698,267 ~ 34 million trigrams we have only 107,715 trigrams present in the Lexicon, about 2%, making this is the weakest dataset yet.

  • About 10,000 trigrams form more than 50% of the available trigrams from the data-set with rest of trigrams occurring sparsely.
  • The most frequently occurring 100 trigrams and their frequency in this lexicon are shown below:
   த்தல் 2992
   டுதல் 1573
   குதல் 674
   தல்க 575
   ட்டுத 557
   க்கம் 513
   த்திர 479
   தல்அ 476
   றுதல் 472
   ர்த்த 446
   ட்டம் 431
   டித்த 431
   த்தம் 382
   கட்டு 380
   தல்ப 374
   தல்த 353
   தல்உ 351
   துதல் 332
   டுத்த 331
   காரன் 325
   திரம் 322
   க்கட் 310
   தல்கு 309
   க்கார 298
   ந்தம் 295
   க்குத 293
   தல்வ 288
   ங்கம் 280
   தல்இ 271
   படுத 271
   ங்குத 256
   த்துத 250
   த்திய 250
   ந்திர 250
   தல்மு 246
   ளுதல் 245
   தல்ம 242
   தனம் 242
   சனம் 234
   ய்தல் 228
   ர்க்க 228
   ப்படு 227
   தல்வி 226
   கம்அ 222
   க்கல் 218
   காரம் 218
   ரித்த 208
   தல்ச 206
   ர்தல் 206
   பத்தி 202
   தம்அ 201
   ருத்த 196
   ள்ளுத 195
   தல்பு 193
   கம்ப 192
   ண்டம் 185
   ரம்அ 183
   த்துவ 180
   ம்பிர 174
   ட்டுக் 174
   வுதல் 171
   தல்கா 170
   ரணம் 170
   ற்றுத 168
   தல்ந 167
   யம்அ 165
   ரியம் 164
   கொள்ளு 164
   தல்சி 164
   லுதல் 162
   கரம் 162
   புதல் 160
   கம்க 159
   தல்ஒ 158
   சுதல் 157
   தல்நி 156
   ர்த்தி 156
   ப்பிர 155
   ணுதல் 154
   காட்டு 153
   தல்கை 150
   தல்பி 149
   போடுத 148
   தல்ஆ 147
   கண்ட 147
   க்கிர 146
   தியம் 146
   தல்எ 145
   சித்த 145
   தல்சு 144
   வைத்த 143
   க்கர 141
   ரம்க 140
   த்தன் 138
   தல்து 138
   காலம் 138
   மரம் 137
   ரம்ப 137
   விடுத 136
   சங்க 135

Conclusion

It is quite easily possible to build a random word/text generation in Tamil with these statistical data and smoothing information for the missing 80% bigram, 98% trigram data using Monte Carlo techniques. Further word-level frequency, word-level bigram and trigram data will make a more relevant text generation at the sentential level.

More later. Adios amigo.

எழில் உதவி ஆவணம் காட்டி மேம்பாடு

எல்லா மென்பொருளிலுமே ஒரு “Help” (உதவி) மெனு கொடுப்பது IT துறையில் உள்ள ஒரு எழுதாத சட்டம் என்றே சொல்லலாம்.

இப்போது இந்த எழில் செயலி எழுதியில் ஒரு உதவி ஆவணம் கட்டியை முன்னாடியே இணைத்திட்டோம். ஆனால் அது மனசுக்கு பிடித்தமாதிரி இல்லை.

இப்போது இந்த window (சாளரத்தில்) எனக்கு மூன்று விஷயங்கள் பிடிக்கவில்லை; இதற்க்கு படம் 1 உதவியாக இருக்கும்:

 1. புத்தகத்து தலைப்பு “0” என்று சொல்லக்கூடாது; இது நீக்கப்படவேண்டும்.
 2. அடுத்து அத்தியாயங்களின் தலைப்பு இடது பக்கம் ஆரம்பித்து  இருக்கவேண்டும்.

  ezhil_book_screen_updates

  படம் 1:   எ ழுதி உதவி ஆவணம் காட்டி

 3. அடுத்து அத்தியாயத்தின் தலைப்பை பெரிய எழுத்துக்களில் இருக்க செய்யவேண்டும்.

இவற்றை github வழு பட்டியலில் issue என்று பதிவு செய்தேன்

 

 

இதனை GTK3+ documentation கைவசம் வைத்து நிரலை மாத்தி எழுதலாம். இதற்க்கு முன்னும் பின்னும் ஒரு மணி நேரம் மேல் ஆனது.

ஒவ்வொரு முறையும் ezhil-lang/editor/DocView.py என்ற நிரலை மாற்றிய பின் python ezhuthi.py என்று இயக்கி “உதவி > புத்தகம்” என்ற மெனுவில் இருந்து சுடக்கி இதன் தோற்றத்தை சரிபார்க்கவேண்டும்.

எல்லாம் சரியானதும் இது போன்று காட்சி அளித்தது:

ezhil_book_screen_updated

படம் 2: திருத்தம் செய்த நிரலில் “உதவி > புத்தகம்” தோற்றம்

இதனை github-இல் உடனே சேர்த்துவிட்டேன். இப்போது எழில் ஆவணம் காட்டி மேம்பாடு செய்தாச்சு ! மீன்டும் பார்க்கலாம்.

-முத்து

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் …

கணினியியல் (computer science/computing)  என்பது கணிதத்தின் ஒரு சிறு பகுதி. சிந்தனை களத்தை தாண்டியே மொழி அமைய வேண்டும் என்பதானால் மொழியாக்கம் என்பது இரு தீவுகளுக்கும் இடையே ஓடும் ஒரு பாலம்.

இப்படி கணினியியலில் ஒரு தரமான ஆங்கில புத்தகம் “Rubykin” (ரூபி தோழமை, என்று மொழியாக்கம் செய்யலாம் ). இதனை தமிழ் தண்ணார்வாலர்களுடன் எழில் மொழி அறக்கட்டளையின் சார்பாக மொழிபெயர்த்து வருகிறோம்.

சாதாரணமாகவே இந்த “lost in translation” எனப்படும் சிக்கல் உள்ள வேலை – இதில் நுட்பங்களும், கணினியியல் என்பதும், உள்ளதால் சிறிது தாமதம் ஆனது. முதலில் RubyKin எழுதியவர்களிடம் உரிமைகளை Creative Commons பொதுவெளியில் வெளியிட கேட்டோம். திரு. டக் வ்ரைட் (Doug Wright) அவர்கள் புத்தகமும், படங்களையும் சேர்த்து பொதுவெளியில் கொடுத்தார்.

இன்று கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவிகிதம் கூடுதலாக (> 50%) இந்த காரியம் நிறைவேறியது. மேலும் இந்த வேகத்தில் சென்றால் 2017 ஆண்டு முடிவுக்குள் இந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்க்கலாம்  என்று தோன்றுகிறது.

பங்களித்தவர்கள் அனைவருக்கும், RubyKin எழுத்தியவருக்கும் நன்றி.

அல்கோரிதம் – அடுக்குகளை தலைகீழ் படுத்துவது எப்படி ?

Move 1,2,3 disks from peg #1 to peg #2, with peg #3 as intermediate. Move disk 4 from peg #1 to peg #4. Then move all disks from peg #2 to peg #3 using peg #1 as intermediate.

இந்த வாரம் அமெரிக்காவில் “long weekend” அதாவது மூன்று-நாள் வார விடுமுறை – காரணம் மே மதம் நான்காம் திங்கள் “Memorial day” என்கிற “அமெரிக்க போர்வீரர் நினைவு தினம்”. இதனை ஒட்டி சராசரி குடும்பங்கள் நாடெங்கும் உல்லாச பயணம், சுற்றுலா என்று செல்வது அமெரிக்க பண்பாடு. இந்த ஆண்டு எங்கள் வீட்டில் விருந்தினரை வரவேற்கிறோம் – பயணம் என்பது இந்த ஆண்டு எங்கள் விருந்திரனுக்கு மட்டுமே! சரி அப்போது ஒரு புதிய தரவமைப்பு பற்றி ஒரு blog post போடுவோம் என்று எழுத ஆரம்பித்தது இங்கே.

அடுக்கு (Stack) என்பது ஒரு மிக அடிப்படை கணினி நிரலாக்க கோட்பாடு. ஒரு அடுக்கு தரவமைப்பில் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகள் ஆனது : மேல் நுழை (push), மேல் நீக்கு (pop) என்பது.

ஒரு அடுக்கை இப்படி (கீழ் கண்டபடி) உருவாக்கலாம்:

எ = அடுக்கு()
மேல்_நுழை( எ, "அ" )
மேல்_நுழை( எ, "ஆ" )

இது கணினியில் ஒரு அடுக்கு போலவே உருவெடுக்கும்,

  
  --> [ ஆ ]
    [ அ ]
   --------
அடுக்கு "எ" என்பதில் இரண்டு உருப்படிகள் உள்ளது; 
இதில் "மேல்" உருப்படி "ஆ" என்ற மதிப்பாகும்.

மேலும் இந்த அடுக்கில் மற்ற உயிரெழுத்துக்களை முழுதாக சேர்க்கலாம்:

மேல்_நுழை( எ, "இ" )
மேல்_நுழை( எ, "ஈ" )
மேல்_நுழை( எ, "உ")
மேல்_நுழை( எ, "ஊ")
மேல்_நுழை( எ, "எ")
மேல்_நுழை( எ, "ஏ")
மேல்_நுழை( எ, "ஐ")
மேல்_நுழை( எ, "ஒ")
மேல்_நுழை( எ, "ஓ")
மேல்_நுழை( எ, "ஔ")

கணினியில் இதன் தோற்றம் இப்படி இருக்கும்,

  --> [ ஔ ]
    [ ஓ ]
    [ ஒ ]
    [ ஐ ]
    [ ஏ ]
    [ எ ]
    [ ஊ ]
    [ உ ]
    [ ஈ ]
    [ இ ]
    [ ஆ ]
    [ அ ]
அடுக்கு "எ" என்பதில் பன்னிரண்டு உருப்படிகள் உள்ளது; 
இதில் "மேல்" உருப்படி "ஔ" என்ற மதிப்பாகும்.

நம்ம இங்கே ஆயுத எழுத்து “ஃ” என்பதை சேர்க்கவில்லை; உங்களுக்கு வேண்டுமானால் நீங்கள் சேர்த்து கொள்ளலாம்.

அடுக்கின் வரிசை மாற்றுவது எப்படி ?

இப்போது அடுக்கு “எ” இதன் வரிசை மாற்றுவது எப்படி ? ஒரு குவிப்பில் இருந்து “மேல் எடு” என்று செய்தால் என்ன விளைவு என்று முதல் படியாக பார்க்கலாம் – இதன் விளைவு மேல் உள்ள உருப்படியை அழிக்கும்.

மேல்_எடு( எ )
# தற்போது குவிப்பு 'எ' வில் 11 உருப்படிகள் மட்டும் இருக்கும்.
# ஏற்கெனவே உள்ள மேல் உருப்படி 'ஓ' அழிக்கப்பட்டது.
# புதிய மேல் உருப்படி 'ஓ' என்று ஆனது.

இப்போது இந்த அடுக்கின் நிலை,

 -->  [ ஓ ]
    [ ஒ ]
    [ ஐ ]
    [ ஏ ]
    [ எ ]
    [ ஊ ]
    [ உ ]
    [ ஈ ]
    [ இ ]
    [ ஆ ]
    [ அ ]
அடுக்கு : எ 

இப்போது அழித்த மேல் உருப்படியை புதிய அடுக்கு ‘ஏ’ வில் மேல் நுழைத்தால் – அதையே ‘எ’ என்ற அடுக்கில் உருப்படிகள் உள்ளவரை அதில் மேல் எடுத்து, ‘ஏ’ வில் மேல் நுழைத்துக்கொண்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் ?
இதனை நிரல் படுத்தி பார்க்கலாம்.

ஏ = அடுக்கு()
மேல்_நுழை( ஏ, "ஔ")
@( நீளம்( எ ) > 0 ) வரை 
  மதிப்பு = மேல்_எடு( எ )
  மேல்_நுழை( ஏ, மதிப்பு )  
முடி

தற்போது அடுக்கு ‘எ’-வின் நிலை காலியானது:

 -->[ ]
அடுக்கு : எ 

ஆனால் அடுக்கு ‘ஏ’-வின் நிலையோ – வரிசை மாற்றப்பட்டது!

-->[ அ ]
  [ ஆ ]
  [ இ ]
  [ ஈ ]
  [ உ ]
  [ ஊ ]
  [ எ ]
  [ ஏ ]
  [ ஐ ]
  [ ஒ ]
  [ ஓ ]
  [ ஔ ]
அடுக்கு : ஏ 

இந்த நிரல் துண்டு Python மொழியில் இப்படி எழுதலாம்,

# (C) 2017 Ezhil Language Foundation
# This code is shared under public domain
# Ref: https://ezhillang.wordpress.com
import tamil
import pprint

class Stack:
  def __init__(self):
    self.store = list()

  def top(self):
    return self.store(-1)

  def __len__(self):
    return self.store.__len__()

  def push(self,val):
    self.store.insert(-1,val)

  def pop(self):
    val = self.store.pop()
    return val

  def display(self):
    pprint.pprint(list(zip(range(self.__len__()-1,0,-1),self.store)))
    
a = Stack()
for letter in tamil.utf8.uyir_letters:
  a.push(letter)
a.display()

rev_a = Stack()

while len(a) > 0:
  val = a.pop()
  rev_a.push(val)

print("Original stack => ")
a.display()
print("Reversed stack => ")
rev_a.display()

இதன் வெளியீடோ கீழே உள்ளபடி:

[(11, 'ஆ'),
 (10, 'இ'),
 (9, 'ஈ'),
 (8, 'உ'),
 (7, 'ஊ'),
 (6, 'எ'),
 (5, 'ஏ'),
 (4, 'ஐ'),
 (3, 'ஒ'),
 (2, 'ஓ'),
 (1, 'ஔ')]
Original stack => 
[]
Reversed stack => 
[(11, 'ஔ'),
 (10, 'ஓ'),
 (9, 'ஒ'),
 (8, 'ஐ'),
 (7, 'ஏ'),
 (6, 'எ'),
 (5, 'ஊ'),
 (4, 'உ'),
 (3, 'ஈ'),
 (2, 'இ'),
 (1, 'ஆ')]

மே 21 – எழில் மொழி பரிசோதனை வெளியீடு

வணக்கம்,
1. எழில் மொழி பரிசோதனை வெளியீடு மே மாதம் 21-ஆம் நாள்  வெளியீடு செய்யப்பட்டது; இந்த முறை சென்ற மாதம் செய்த மேம்பாடுகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து Windows 64-bit தளத்தில் இயங்கும் வகை செய்யப்பட்டது.
   கிடைக்கும் மேம்பாடுகள் :
   (அ) license உரிமம் தெரியும் வகை செய்யப்பட்டது.
   (ஆ) அமைப்புகள் (settings) சேமிக்கும் வகை வசதிகள்
   (இ) சென்ற பரிசோதனை வெளியீதில் பிழை திருத்தங்கள் 
   (ஈ) எழில் இயக்கியில் பிழை செய்திகள் தமிழாக்கம் செய்தல் 
2. இதனை  http://ezhillang.org/download.html இங்கு பெற்று நீங்கள் ஒரு சிறுவர் சிறுமிக்கோ அல்லது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் எழில் மொழியை பற்றி பேசலாம், அல்லது உங்கள் சுய பயன்பாட்டிற்கும் நீங்கள் பெறலாம்.
3. பிழைகள் இருந்தால் மறுமொழி கூறவும்.
நன்றி,
-முத்து

காண்டாமிருகம் எங்கே ?

விக்கிபீடியா – வெற்றி நடை!

தமிழ் கணிமை எப்போதுமே வளர்ந்து கொண்டே போகுமா ? இந்த வாரம் விக்கிப்பீடியா தமிழ் திட்டத்தில் 1 இலட்சம் கட்டுரைகளை எட்டியது. விக்கிபீடியா பங்களிப்பாளர்களுக்கும் தனி-தமிழ் (நா லேதண்டி) ஆர்வலர்களுக்கும்  வாழ்த்துக்கள்!

TOSS

ஒதுக்கப்பட்ட கோணம்

தமிழ் திறமூல திட்டங்கள் என்பது அக்ஷயப்பாத்திரம் கிடையாது; எங்களது நிலை பற்றி எனது ( opinionated ) கோணம்.

ஒரு பரிபால அமெரிக்க ராப் கலைஞர் ஜே.சி “Heaven” என்ற பாடலில்  கேட்கிறான்,

“Question religion, question it all
Question existence until them questions are solved”

இதற்கும் சாதாரணமாக தமிழ் கணிமை பத்தி எழுதும் இந்த வலைப்பூவில் என்ன சம்பந்தம் ? அதில் காண்டாமிருகம் எங்கே என்பதற்கும் தலைக்கும் காலுக்கும் முடிச்சு போடுறது என்ன ? நீங்களே சொல்லுங்கள்.