வாய்ப்பாடு -multiplication is not scary

வாய்ப்பாடு

கணிதம் என்பதை அறுவை, போர் ஆக்குவது என்பது சிறுவர்களுக்கு உடனடியாக விளங்காத சூத்திரங்களையும், வாய்ப்பாடு பட்டியல்களையும் நினைவில் கொள்ள செய்வது. பத்தாத குறையாக கேள்வி எழுப்பும் குழந்தைகளையும் அடி கொடுப்பது – இதுவே நமது இன்றைய பள்ளி நிலை. இதன் விளைவு என்ன ? கணக்கு வாத்தி என்பவரை கண்டாலே ஓடும் பயம் மட்டுமே பெரும்பாலானோர் மனதில் கொள்கின்றனர்.

மாறாக, வாய்ப்பாடு என்பது என்ன ?

இரு எண்களை பெருக்க வேண்டுமானால் முதலில் அவற்றின் வாய்ப்பாடு நினைவில் இருந்தால் எளிதாக கணிதம் செய்யலாம்.

பெருக்கல் கணித செயல்பாட்டின் இயல்புகளை கொண்டு சில விடைகளை எளிதாக கணக்கிட முடியும்.

1) உதாரணமாக, பெருக்கல் என்பதின் விடை பெருக்கல் என்றும் அமையும். இதனை ஒரு சமன்பாடு என்றும் எழுதலாம்,

                             அ x ஆ = ஆ x அ

இதனால் நீங்கள் 1 முதல் 15 வாய்ப்பாடு 12 எண்கள் வரை மனப்பாடம் செய்யும் வகை எவரும் கேட்டல் 1 முதல் 12 வாய்ப்படை 15 எண்கள் வரை மட்டுமே நினைவில் கொள்ள வேண்டும்!

2) மேலும், இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு எண் 10, 100, 1000 என 10-இன் மூலம் ஆகா இருந்தால் அதன் விடை சுலபமாக மற்ற எண் பின் பூஜியுங்களை சேர்த்தது போல் அமையும்.

                                                123 x 100 = 12,300

3) பெருக்கல் என்ற கணக்கின் விடை என்பதை கூட்டினால் ( modulo 9 ) இந்த பெருக்கலில் உள்ள இரு எண்களையும் modulo 9 கூட்டி மீண்டும் பெருக்கி மீண்டும் modulo 9 செய்த எண் என்பதற்கு சமம். இது ஒரு (necessary but not sufficient) தேவையான ஆனால் தீர்மானிக்கபடாத  தேவை.

                                               123 x 45 = 5535

    இதனை எண்ணிம இலக்கு மூலம் கூடினால்  (digital sum)

                                                6 x 9   = 18, (இடது பக்கத்தில் 123 எண்  1 + 2 + 3 = 6, எனவும், 4 + 5 = 9 எனவும் மாறும்.)

                                                    5 4      = 9  ( வலது புரம் 1 + 8 = 9, இடது புரம் 6 x 9 = 54 எனவும் உள்ளது)

                                                      9       = 9

மேலும் பெருக்கல் என்பதற்கு நிறைய தன்மைகள் உண்டு. இவற்றை கற்று கொண்டால் நீங்கள், அல்லது உங்கள் மாணவர்கள், குழந்தைகள், இந்த வாய்ப்பாடு என்பதை கண்டு பயந்து ஓட வேண்டாம். கணிதம் என்பதை நண்பர் ஆகா ஆக்கி கொள்ளுங்கள்.

எழில் உதாரணங்கள் தேவை

கீழ்கண்ட எழில் உதாரணங்கள் (எ.கா) ஏதேனும், எதனையும் உங்களால் பங்களிக்க முடியுமா?

உங்களால் முடிந்தவரை Github தளத்தில் pull -request அனுப்பவும். இல்லாத பட்சத்தில் நேரடியாக ezhillang என்ற ஜிமெயில் அஞ்சலுக்கு உங்கள் படைப்புக்களை அனுப்புக.

  1. நாள் தேதி எ.கா  – பிறந்த நாளை உள்கொண்டு
    1. வயதை இந்நாள் வரை கணக்கிடும்
    2. ஒரு கழுதை வயசு 8 ஆண்டுகள் எனில் வயசு என்ன?
    3. எத்தினை நாட்கள் வசித்து வந்தனர்? லீப் ஆண்டுகள் கவணம்
  2. முனை-ஓரம் (கிராப்) வரைபடம் வடிவமைத்து கீழே உள்ள வினாவிற்கு விடையளிக்க – தமிழ் திரையுலக கலாச்சாரம் சார்ந்த எ.கா. ஏதேனும் ஒரு நடிகர்/கை:
    1. ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தில் உள்ளனரா ?
    2. இவர் மற்றவர் ஒருவருடன் எத்தனை படங்களில் இடம் பெற்றார் ?
  3. எழில் அடுக்கு செயல்கூறுளுக்கு எ.கா நிரல் எழுதுக – கீழே உள்ள வினாவிற்கு விடை எழில் வழி அளிக்க
    1. பெருக்கல்
    2. கூட்டல்
    3. கழித்தல்
    4. அடுக்கு பெருக்கு
  4. தொலைபேசி விலாசம் புத்தகத்தை எழில் எ.கா. வடிவமைக்க       1.  தொடர்புகளை சேர்,                                                                                      2. தொடர்புகளை நீக்கு,
    3. தொடர்புகளை தேடு

நன்றி

-முத்து

 

 

கூடம் – எழில் கற்க இணையம் வழி பள்ளிக்கூடம்

கூடம் – எழில் கற்க இணையம் வழி பள்ளிக்கூடம்

இன்று நள்ளிரவு எழுதிய பைத்தான் நிரலிநால் (இந்த கிட்ஹப் கமிட்டை காணவும்) எழில் மொழியை இணையம் வழி கற்க பள்ளிக்கூடம் ஆக அமைய வாய்பு உண்டு.  இதனுடைய அமைப்பு பல விஷயங்கள் கொண்டது. கீழே காண்க.

Feature list
Code in this directory provides the following
* Writing Code, Editing, and Evaluating *
1. Syntax highlighting editor for Ezhil using ACE JavaScript editor
2. Code browser lets user to look at sample Ezhil programs from the ezhil-lang source/testsuite, in the single page app editor
3. Users can run the code on this page, and see the output in the same page.
4. Correctly executed code with should output in light yellow; clicking on the output will hide it, as you work on second problem.
5. Errors in code or server execution cause your program output  to be highlighted in red.
6. Source code is persisted between sessions in terms of cookies

Adios

இதை http://www.ezhillang.org இல் வேகுவில் நிறுவு முனைகிரேன். அதுவரை ஹஸ்தா-ல-விஸ்தா!

தொடக்க அளவு பைத்தன் (Beginning Python)

தொடக்க அளவு பைத்தன் கற்பதற்கு, Swaroop எழுதிய “Byte of Python” என்ற மின் புத்தகம் மிக அறுமையானது. இதை இங்கிருந்து தரவிரக்கலாம்.

இந்த புத்தகம் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டாலும் இன்னும் தமிழில் வரவில்லை. இதற்கு தன்னார்வலர்கள்  இங்கிருந்து பங்களிக்கலாம்.

Clojure-Thamil and privilege of programming in English

Clojure-Thamil
Elango Cheran, a developer in Silicon Valley, CA, USA, has been quitely developing a powerful macro-based framework of Tamil programming capabilities on top of Clojure. He has also added various tools on this platform, even tools with teeth – i.e. converting encoding from various Tamil encoding standards, and implementing santhi rules etc.

I found his blog post on his efforts in programming in Tamil to be highly persuasive, and make a strong case of programming literacy in the vernacular. I concur with some of the views expressed on ability to reach a literate audience in their vernacular without having to be pigeonholed in English language.

A few observations on the capabilities of unicode identifier aware languages like JavaScript, CLISP, and then languages with rich Unicode support like Java and Python. My own steps in exploring such translation-based support for Tamil have included TamilScript; Ezhil effort is fullblown, in comparison, in effort and time invested there.

Lisp has affordance of also being grammatically similar to Tamil than English in structure – i..e. predicate expression based structures. CLISP, and JavaScript also offer non-ASCII identifiers and can achieve somewhat of same effect like macro’s you have pointed out.

The socio-cultural need to open up world of programming to vernacular speakers has continued to haunt technology penetration/access. The field of native language programs has few leading lights. We need more players, and time to build developer interest here.

-Muthu

Scratch – programming for children from MIT – not available in Tamil

Children like to learn by sharing stories, and characters, and themes. The Scratch project originally from the MIT Media lab, in Cambridge, MA, USA near Boston. As most engineers know, MIT has a great tradition of pioneering contributions to engineering field, and science from early 1900s.

Scratch is an impressive framework, and here is why,

  1. Scratch is designed for use on web, with a story-board and characters in a world
  2. Users, the children, then interact with this world by writing event handler code – this controls the character reactions to events.
  3. In this approach other language teaching tools have followed Scratch : Kids Ruby project.
  4. This is now called gamification in the edu-space.
  5. Scratch can be accessed on the Linux, Mac, Windows and also on the web using a Adobe Flash plugin
  6. Scratch is written in Smalltalk language, and has a history of over 25 years or so, morphing from its original form in the early 90s.

Learn more : at Scratch webpage http://scratch.mit.edu/

Ofcourse, my interests come from why Scratch is not ported to Tamil. Always. You can start helping bring this technology to Tamil students world wide by translating some strings into the Tamil language, now!.
Best Regards
-Muthu

“தமிழ்ழில் நிரல் எழுத – எழில் தமிழ் நிரலாக்க மொழி” புத்தகம் வெளியீடு | (Releasing ‘Write Code in Tamil’ book)

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

தமிழில் கணினி மென்பொருள் நிரல் (Computer Software Program) எழுதக் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்கிற ஆர்வத்துடன் இந்த “எழில்” தளத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துகள்! எழில் திட்டத்தில் உங்கள் நேரம் மற்றும் ஆர்வத்திற்கு நன்றி.

நீங்கள் எங்கள் “தமிழ்ழில் நிரல் எழுத – எழில் தமிழ் நிரலாக்க மொழி” புத்தகத்தை, இலவச தரவிறக்கம் செய்ய இணைப்பு http://ezhillang.org/koodam/book/register

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலொசனைகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

அன்புடன்,
எழில் மொழி அறக்கட்டளை,
பாஸ்டன், அமெரிக்கா