மூளை குழம்பி மொழி இயக்கி வடிவமைப்பது எப்படி?

Ezhil Language Tamil Programming

மூளை குழம்பி மொழி இயக்கியை எழில் மொழியில் வடிவமைப்பது எப்படி? இந்த கேள்வி வெகு சுவாரசியமானது – அதாவது கணிமை முழுவதும் ஒரு யெந்திரதின் பணியில் கணிக்கப்படுவது. இதை நான் ஒரு எழில் மொழியில் வடிவமைத்ததை பற்றி இங்கு எழுதுகிறேன்.

மூல நிரலுக்கு இங்கு github-இல் பார்க்கவும்.

இந்த மூளை குழம்பி மொழியில் உள்ள செயலுறுபுகள் என்ன ?

success_Arun_Vekataswamy_8184568429
2016-இல் எழில் மொழி வழி ஒரு மூளை-குழம்பி என்ற மொழியை முழுமையாக நிறுவியுள்ளோம்

செயலுறுபு – (Operators) –

 1. ‘>’, ‘<‘ – செயலுறுபு நினைவகத்தை குறிக்கும் இடத்தை முன் அல்லது பின் அளவில் மாற்றும்
 2.  ‘+’, ‘-‘ – செயலுறுபு நினைவகத்தின் மதிப்பை கூட்டும் அல்லது குரைக்கும்
 3.  ‘[‘, ‘]’ – செயலுறுபு நிரலின்இயக்கம் பகுதியி அடுத்த அடைவுகுரிப்பிபிற்கு ‘]’, அல்லது ‘[‘ இற்கு தாவும் படி குறிக்கும்
 4.  ‘,’,’.’ – என்ற செயலுறுபு உள்ளிடு, வெளியீடு, குறிக்கும்

முக்கியமான மைய்யகணினி இயக்கியின் பண்பு

நாம் வடிவமைக்கும் இயக்கியில் ப்ரோக்ராம் (நிரலின்) நினைவகம் மாற்றும் தரவுகளின் நினைவகமும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருக்கு. இதனை கொண்டு, மடக்கு கட்டளைகளான ‘[‘, ‘]’ என்ற குறிப்புகளை ஒரு ஸ்டாக் (அடுக்கு) என்பதில் கொண்டு நாம் ஒரு சறியன இயக்கியை உருவாக்கலாம்.

இப்போது இந்த மைய்யகநினியில், மூளை குழம்பி மொழியில் எப்படி எண்களை கூட்டுவது ?

இரண்டு எண்களை கூட்டுவது

program_sum  = “++>+++++.<[>+<-].” #sum of 2+5 in cell #2

“Hello World” நிரல் எழுதுவது

program_hello_world = “++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>—.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.——.——–.”
# Ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Brainfuck#Hello_World.21

இதன் இயக்கியை நாம் எழில் நிரலாக இங்கு படிக்கலாம்!

கிறிஸ்துமஸ் கேளிக்ககை

கலிபோர்னியா மாகாணத்தில், யோசெமிட்டி தேசிய பராமரிப்பு காட்டில், உள்ள மாபெரும் 3000-ஆண்டுகள் வாழ்ந்த சிவப்பு மரங்களை கனுபோழுது, “Even the mightiest Oaks come from tiny seeds” என்ற பழமொழி நினைவிற்கு வரும்.

Giant Redwoods of Mariposa Grove, in Yosemite National Park
யோசெமிட்டி தேசிய பரமரிப்ப்பு காட்டில் உள்ள மாறிபோச பூங்கா – இங்கு 3000-ஆண்டுகள் மேல் வாழும் ரெட்வூட்ஸ் மரங்களை காணலாம். உபயம்: (C ) Wood Louse – https://www.flickr.com/photos/woodlouse/4670770115/in

சிறு துளி பெறு வெள்ளம். கிறிஸ்துமஸ் கேளிக்ககை ஒட்டி ஒரு சிறிய நிரல் ஒன்றை எழுதுவோம்:

எண்கள் = [1, 2, 3, 4, 5, 2, 2]
@(எண்கள் இல் இவ்வெண்) ஒவ்வொன்றாக
பதிப்பி ” “*(5-இவ்வெண்),”#”*(2*இவ்வெண் – 1)
முடி

இதனை இயக்கினால் பாருங்கள், ஒரு மரம் வளரும் 🙂

   #
  ###
  #####
 #######
 #########
  ###
  ###

இனிய ஓய்வு கால நல்வாழ்த்துக்கள்.

அன்புடன்,
முத்து
பாஸ்டன்

எழில் உதாரணங்கள் தேவை

கீழ்கண்ட எழில் உதாரணங்கள் (எ.கா) ஏதேனும், எதனையும் உங்களால் பங்களிக்க முடியுமா?

உங்களால் முடிந்தவரை Github தளத்தில் pull -request அனுப்பவும். இல்லாத பட்சத்தில் நேரடியாக ezhillang என்ற ஜிமெயில் அஞ்சலுக்கு உங்கள் படைப்புக்களை அனுப்புக.

 1. நாள் தேதி எ.கா  – பிறந்த நாளை உள்கொண்டு
  1. வயதை இந்நாள் வரை கணக்கிடும்
  2. ஒரு கழுதை வயசு 8 ஆண்டுகள் எனில் வயசு என்ன?
  3. எத்தினை நாட்கள் வசித்து வந்தனர்? லீப் ஆண்டுகள் கவணம்
 2. முனை-ஓரம் (கிராப்) வரைபடம் வடிவமைத்து கீழே உள்ள வினாவிற்கு விடையளிக்க – தமிழ் திரையுலக கலாச்சாரம் சார்ந்த எ.கா. ஏதேனும் ஒரு நடிகர்/கை:
  1. ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தில் உள்ளனரா ?
  2. இவர் மற்றவர் ஒருவருடன் எத்தனை படங்களில் இடம் பெற்றார் ?
 3. எழில் அடுக்கு செயல்கூறுளுக்கு எ.கா நிரல் எழுதுக – கீழே உள்ள வினாவிற்கு விடை எழில் வழி அளிக்க
  1. பெருக்கல்
  2. கூட்டல்
  3. கழித்தல்
  4. அடுக்கு பெருக்கு
 4. தொலைபேசி விலாசம் புத்தகத்தை எழில் எ.கா. வடிவமைக்க       1.  தொடர்புகளை சேர்,                                                                                      2. தொடர்புகளை நீக்கு,
  3. தொடர்புகளை தேடு

நன்றி

-முத்து

 

 

எழில் மொழி மேம்பாடு கோவை – 2

Ezhil - Tamil Programming Language

எழில் மொழி மேம்பாடு கோவை – 2

0) Enable profiling of Ezhil code.
1) Add tracebacks where necessary.
2) Add unittest and examples for profiling -gcd, fact, profile_test.py
3) Refactor the env behavior with runtime
4) test sentinel fixup to run goldenratio.n and array_wr.n
5) accept parameter called stacksize to Ezhil CLI
6) make exprs code to return a 255 exit code upon exception
7) make unittests for failing exprs code to run fast and less verbose
8) exprs code fails properly now

10) Add profiling information to any program on the fly; '-profile'
11) add entry/exit calls to profile("begin") and profile("results") as we go.
12) API update to raw_input to be i/p exception safe to Interpreter state
13) Handle exceptions better during raw_input calls
14) add capability to QuietTest unittest class
15) update hello.n to not break the prettyprinter test
16) HTML API update

21) Mathematics series + sequence operations for Ezhil programs
22) Ezhil Interpreter - ezhili
23) update test script

31) Add ezhil test for interactive programs using echo
32) simple demos
33) enable the programs stored in Tamil/unicode file names to be executed correctly
34) file_close failed due to serializing env - we wont attemp this from now on
35) hanoi.n - dont mix str and unicode
36) test - recover the filerw.n as well
37) down to 15 failures
38) update str.x methods to string.x which are encoding compatible;

40) unittest for running Python2 and 3 versions
41) Python3 recognizes Ezhil code; we are at starting line.
42) Code can be optimistically ported between 2-3
43) improve profiling output formatting;
44) update yinyang to skip the pause
45) input stream should not be opened in UTF-8 for Python2 nor Python3
46) dump_file is the name we use within tests
48) Fix call-stack and local scoped variable unwinding of interpreter if any exceptions were thrown.
49) This resolves issue #60. "After runtime error local variables are trashed; #60"
50) Python3 testing for Ezhil; unittest3 is not ready;
51) fixup the unittest and error stack during the file execution

51) make profiling work in Python3
52) update list/dictionary key/value retval in Python2/3 barriers
53) update test3 sentinel to use suffix 3 log files during test.

61) failures only in Python3

More at Ezhil Lang development site.

எழில் மொழி மேம்பாடு கோவை

Ezhil Language – Interpreter Updates : github

Ezhil - Tamil Programming Language
Ezhil – Tamil Programming Language
0) Output of expr evaluator returns base Python elements; this seems to show a good speedup in the interpreter

1) Assertions return a exit code 255 - issue #99 resolved
2) Add support for binary operators >> and << ; right and left shifts
  Language feature and issue #98
3) Add support for unary operator bit complement ~
4) Update logical not operator to return (T) / (F) along with poi-mei in its str representation
5) Builtin str in Python is used directly in Ezhil
6) scanner symbols have to be in sequence with the
  length of token types, otherwise odd things can happen
7) use x-platform coding in Ezhil; Windows platform returns "win32" for call sys_platform()
8) updated known failure list for testing.

9) add xor operation as a Ezhil builtin function; & add unittest
10) golden ratio
11) ezhil support for Python3
12) ezhil staircase light example
13) kludge of eval builtin
14) mathipeedu

If you are interested in contributing, please check our issues on github and send a pull-reqest.

Ezhil-Lang accepts input in UTF-8 or TSCII

Ezhil-Lang accepts input in UTF-8 or TSCII

Today I am submitting a change that enables the support for multiple encoding files in Ezhil interpreter. Primary motivation is to address some thinly veiled announcement of a new programming language – and simultaneously – a criticism of Ezhil interpreter published as part of INFITT 2014 proceedings. This change should put things to rest.

 We will accept programs written in other encoding like TSCII to demonstrate Ezhil is not limited by encoding.

Our internal encoding will continue to be UTF-8.

Ideally we may support any encoding capable of conversion into Unicode, via the open-tamil library or other freely available sources.