கூடம் – எழில் கற்க இணையம் வழி பள்ளிக்கூடம் – 2

Online evaluator - latest version - for Ezhil Language.

Online evaluator – latest version – for Ezhil Language.

இன்று நள்ளிரவு எழுதிய பைத்தான் நிரலிநால் (இந்த கிட்ஹப் கமிட்டை காணவும்) எழில் மொழியை இணையம் வழி கற்க பள்ளிக்கூடம் ஆக அமைய வாய்பு உண்டு. இதனுடைய அமைப்பு பல விஷயங்கள் கொண்டது. கீழே காண்க.

Feature list
Code in this directory provides the following
* Writing Code, Editing, and Evaluating *
1. Syntax highlighting editor for Ezhil using ACE JavaScript editor
2. Code browser lets user to look at sample Ezhil programs from the ezhil-lang source/testsuite, in the single page app editor
3. Users can run the code on this page, and see the output in the same page.
4. Correctly executed code with should output in light yellow; clicking on the output will hide it, as you work on second problem.
5. Errors in code or server execution cause your program output to be highlighted in red.
6. Source code is persisted between sessions in terms of cookies

இதை http://www.ezhillang.org/koodam/play/eval இல் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்!

திற முல புத்தகம் “தமிழில் நிரல் எழுது”

இன்று “தமிழில் நிரல் எழுது” புத்தகத்தை திற முல பொருளாக வொளியிடுகின்றோம்!

Clojure-Thamil and privilege of programming in English

Clojure-Thamil
Elango Cheran, a developer in Silicon Valley, CA, USA, has been quitely developing a powerful macro-based framework of Tamil programming capabilities on top of Clojure. He has also added various tools on this platform, even tools with teeth – i.e. converting encoding from various Tamil encoding standards, and implementing santhi rules etc.

I found his blog post on his efforts in programming in Tamil to be highly persuasive, and make a strong case of programming literacy in the vernacular. I concur with some of the views expressed on ability to reach a literate audience in their vernacular without having to be pigeonholed in English language.

A few observations on the capabilities of unicode identifier aware languages like JavaScript, CLISP, and then languages with rich Unicode support like Java and Python. My own steps in exploring such translation-based support for Tamil have included TamilScript; Ezhil effort is fullblown, in comparison, in effort and time invested there.

Lisp has affordance of also being grammatically similar to Tamil than English in structure – i..e. predicate expression based structures. CLISP, and JavaScript also offer non-ASCII identifiers and can achieve somewhat of same effect like macro’s you have pointed out.

The socio-cultural need to open up world of programming to vernacular speakers has continued to haunt technology penetration/access. The field of native language programs has few leading lights. We need more players, and time to build developer interest here.

-Muthu

Scratch – programming for children from MIT – not available in Tamil

Children like to learn by sharing stories, and characters, and themes. The Scratch project originally from the MIT Media lab, in Cambridge, MA, USA near Boston. As most engineers know, MIT has a great tradition of pioneering contributions to engineering field, and science from early 1900s.

Scratch is an impressive framework, and here is why,

  1. Scratch is designed for use on web, with a story-board and characters in a world
  2. Users, the children, then interact with this world by writing event handler code – this controls the character reactions to events.
  3. In this approach other language teaching tools have followed Scratch : Kids Ruby project.
  4. This is now called gamification in the edu-space.
  5. Scratch can be accessed on the Linux, Mac, Windows and also on the web using a Adobe Flash plugin
  6. Scratch is written in Smalltalk language, and has a history of over 25 years or so, morphing from its original form in the early 90s.

Learn more : at Scratch webpage http://scratch.mit.edu/

Ofcourse, my interests come from why Scratch is not ported to Tamil. Always. You can start helping bring this technology to Tamil students world wide by translating some strings into the Tamil language, now!.
Best Regards
-Muthu

Tamilscript in development – writing code in a web browser

Recently I have been trying to put together a system for writing code on client side browser by translating the code directly into Javascript. Today, I would like to show a demo of simple translator for Tamilscript

tamilscript

Demo of Tamilscript for use within a web browser. Tamilscript can leverage jQuery, and power of modern web browsers.

Comments and suggestions welcome. I will release the code if we reach any sizable level.
Regards,
-Muthu

“தமிழ்ழில் நிரல் எழுத – எழில் தமிழ் நிரலாக்க மொழி” புத்தகம் வெளியீடு | (Releasing ‘Write Code in Tamil’ book)

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

தமிழில் கணினி மென்பொருள் நிரல் (Computer Software Program) எழுதக் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என்கிற ஆர்வத்துடன் இந்த “எழில்” தளத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துகள்! எழில் திட்டத்தில் உங்கள் நேரம் மற்றும் ஆர்வத்திற்கு நன்றி.

நீங்கள் எங்கள் “தமிழ்ழில் நிரல் எழுத – எழில் தமிழ் நிரலாக்க மொழி” புத்தகத்தை, இலவச தரவிறக்கம் செய்ய இணைப்பு http://ezhillang.org/koodam/book/register

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலொசனைகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

அன்புடன்,
எழில் மொழி அறக்கட்டளை,
பாஸ்டன், அமெரிக்கா

Ezhil Language Conference Articles

I’m happy to report that our collaboration has come up with 3 conference submissions for INFITT-2014 in Puducherry, India. While the articles are under review, I would like to only share the title and pending acceptance, the whole paper will be posted soon.

Ezhil-abstracts-2014

1. Learning Ezhil Language via Web

    Technical article on progress made in Ezhil Language and EzhilLang.org

2. Open-Tamil text processing tools

    Report efforts at Open-Tamil Python library for Tamil text processing

3. தமிழில் எப்படி நிரல் எழுதுவது ? – எழில் இணைய கருத்துக்கணிப்பு

    Survey results from poll conducted on Tamil programming language keywords

We are keeping our hands x-ed and we’ll see the outcomes by end of July, 2014.

Thanks to collaborators, @nchokkan, @msathia and @tshrinivasan.