உதாரணம் மூலம் மொழி எழில் கற்கவும் (Learn Ezhil Language by Example)

Ezhil Language Tamil Programming
உதாரணம் மூலம்  மொழி எழில் கற்கவும் (Learn Ezhil Language by Example)
Author: Naga Chokkanathan (என். சொக்கன்)

தமிழில் நிரலாக்கம் கற்றுக்கொள்ள – எழில் (Learn Programming – in Tamil with Ezhil)

 கணினி அறிவியல் தொழில்நுட்பம் முன்னேற்றம் ஒரு தவிர்க்க முடியாத கருவியாக உள்ளது. Computer science is an indispensable tool for technology progress.
தமிழில் நிரலாக்கம் கற்றுக்கொள்ள – எழில். (Learn Programming – in Tamil with Ezhil)
  1. உங்கள் முதல் எழில் நிரல் எழுத #Ezhil Language Tutorials by @nchokkan – “Let us write our first Ezhil program”  மேலும் வாசிக்க  (Read more)
  2. எடுத்துக்காட்டாக மூலம் கற்றுக்கொள்ள (Learn Ezhil by following examples),  மேலும் வாசிக்க  (Read more)

கீழே உங்கள் எண்ணங்கள், மற்றும் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்! (Please leave your thoughts, and comments below!)