சொல் விளையட்டு – மின்னல்

(c) 2019, ஐபாட்டி நிறுவனம் உருவாக்கிய ‘மின்னல்’ விளையட்டு

மின்னல் என்ற ஒரு சொல்விளையாட்டை தமிழ் கல்வி நிறுவனம் ஐபாட்டி உருவாக்கியுள்ளது. இதனை எனக்கு தெறிந்த அளவில் இவ்வாரு விளங்குகின்றது:

அதாவது வரிசையற்ற எழுத்து சதுரத்தில் இருந்து, முடிந்தளவு அதிக சொற்களை 30நொடிகளில் சொல்லவேண்டுமாம். இதுவே மின்னல் என்ற விளையாட்டு. “வாம்மா மின்னல்!” வடிவேலு நகைச்சுவை ஞாபகம் வரும்

இதனை எப்படி நிரல்படுத்தலாம் என்று தான் நமக்கு தோன்றும்; அதன்படி சிறிய நிரல் ஒன்று எழுதினேன்:

மின்னல் நிரல் துண்டு : இங்கு

காதல் -> தவம் – பாகம் 2

விடை: சொல் ஏணி (word-ladder games ) என்பன காதல்-இல் இருந்து தவம் வரை மாற்ற உதவும் – இதை காண்க.

  1. அதாவது, ஒரு அகராதியை கொண்டு, முனை-ஓரம் படம் அமைக்கவும்.
  2. இரு சொற்கள் ஓரத்தால் இணைக்கப்பட்டால், அவை ஒன்ருடன் ஒன்று ஒரு எழுத்து மாற்றம் வழி தொடர்புடையது என்று அர்த்தம்.

இதை கொண்டு ஏற்கனவே ‘காதல் -> தவம்‘ எழுதினோம்.

மேலும் இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை அழகாக உள்ளளது – (கட்டுரை) ‘Word Morph and Topological Structures: A Graph Generating Algorithm’, Jürgen Klüver, Jörn Schmidt, Christina Klüver, (2016), Complexity, Vol. 21, No. S1. Wiley Publications.

 

Diphone speech synthesis

Simple unit-selection speech synthesis for English language is taken apart in this interesting blog post.
https://kastnerkyle.github.io/posts/bad-speech-synthesis-made-simple/

With some caveats, the above blog post represents the algorithm used in tamil-tts project (e.g. ). and demoed at tamilpesu.us/tts_demo

Adding formant synthesis will improve this simple TTS. Are you a ECE/EEE/CS/Mathematics or Engineering undergraduate student interested to improve this code ? Do you want to learn more about filters ? Or, do you have another person in mind ?

Just drop me a line <ezhillang@gmail.com>

 

நிரல் அலசிஆராய்தல் – art of debugging

Debugging – அதாவது கணினியில் பிழைகளை கண்டு திருத்தம் செய்வது எப்படி ? பைத்தான் மொழியில் இது சற்று சகஜமானது : முழு விவரம் இங்கு.

What is Debugging ?

Computer programs don’t always work like how we want them to. So at times we need to stop the program in the middle of execution and inspect them. By doing that – looking at the variables, functions, statements/source code in the debugger – we can understand the problem better than before and by stepping through the source code we can understand the source of the error to arrive at a solution.

This may sound somewhat complex, but in practice its quite repetitive and you will get the hang of it. Its the equivalent of a software detective work, and it is surprisingly fun, and you keep getting better at it with more practice.

How to Debug Python Code ?

To debug python we use the python module ‘pdb‘ [read documents இங்கு]; pdb is named evocatively like the more famous, powerful gdb – GNU source debugger. The simple usage is to call your program throwing the error from the command line as follows,

$ python -m pdb myscript.py

Once you see the (Pdb) prompt you can do the following:

  1. Setup a breakpoint at a particular function, class or module
  2. Resume the program running and
  3. Wait for the program to enter the breakpoint code or hit an exception
  4. At this time Pdb will enter the breakpoint and give you options to inspect variable, function, the call stack, and step up or down the frames
  5. For exceptions caught by gdb, we can go through the same scope variables and source-stepping inspections only via the post-mortem execution

Finally, you can figure out the cause of the problem and fix it!

Bon Voyage. You are starting on a powerful journey to write cool software and fix buggy ones!

Goodluck, and Godspeed.

open-tamil on web

Today, you are welcome to play with open-tamil API via web at http://tamilpesu.us

DXrBTyUX0AEm7ET.jpg-large
Generating multiplication tables via Open-Tamil APIs’: http://tamilpesu.us/vaypaadu/

This is collective work of our team underlying the website (written in Django+Python) highlighting various aspects of open-tamil like transliteration, numeral generation, encoding converters, spell checker among other things. At this time I hope to keep the website running through most of this year, and add features as git-repo https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/open-tamil gets updated.

Thanks to Mr. Syed Abuthahir, many months ago, in winter of 2017, he has developed an interface for open-tamil on the web and shared with us under GNU Affero GPL terms. Later, we is added as part of main open-tamil as well.

Open-Tamil moves forward; come join us!

-Muthu