நேரம் படிக்கும் கெடியாரம்

நேரம் படிக்கும் கெடியாரம் ஒன்றை எப்படி உருவாக்கலாம்?

Speaking Clock Speaking Clock

முதலில் இது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானம் செய்யலாம்.

 1.  நேரம் சரியாக காட்ட வேண்டும்
 2.  நேரம் எண்களை சொற்களாக மாற்றனும்
 3.  நேரம் சரியாக படிக்க வேண்டும்

இதில் முதல் தேவையை கணினி இயங்குதளமே (OS) பூர்த்தி செய்யும். பைத்தான் (Python language) மொழியில் கீழ்கண்டவாரு எழுதினால் தற்பொதைய நேரம், மட்டும் தேதி கிடைக்கும்.

import datetime, time
time_as_string = time.ctime()
# access only the date
today = datetime.date.today()
dnt_now = datetime.datetime.now()
# access hour, minute, second and microsecond fields
dnt_now.hour, dnt_now.minute, dnt_now.second, dnt_now.microsecond

முதல் வேலை சரியாக முடிந்தது.

இப்போது, ஓப்பன் தமிழ் நிரல் தொகுப்பில் தசம எண்களின் வார்த்தைவடிவாக சொல்கிரது  எ.கா. 1001.45 -> ‘ஓர் ஆயிரத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து’. பைத்தான் (Python language) மொழியில் கீழ்கண்டவாரு எழுதினால்

import tamil
actual_IN2 = tamil.numeral.num2tamilstr(1001.45)
#gives -> ஓர் ஆயிரத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து

இப்போது கீழே உள்ள அனைத்து சொற்களுக்கும் ஒலி வடிவில் தயார் செய்ய வேண்டும்.

 1. units = (u’பூஜ்ஜியம்’, u’ஒன்று’, u’இரண்டு’, u’மூன்று’, u’நான்கு’, u’ஐந்து’, u’ஆறு’, u’ஏழு’, u’எட்டு’, u’ஒன்பது’, u’பத்து’) # 0-10
 2. teens = (u’பதினொன்று’, u’ பனிரண்டு’, u’பதிமூன்று’, u’பதினான்கு’, u’பதினைந்து’,u’பதினாறு’, u’பதினேழு’, u’பதினெட்டு’, u’பத்தொன்பது’) # 11-19
 3. tens = (u’பத்து’, u’இருபது’, u’முப்பது’, u’நாற்பது’, u’ஐம்பது’,u’அறுபது’, u’எழுபது’, u’எண்பது’, u’தொன்னூறு’) # 10-90
 4. tens_suffix = (u’இருபத்தி’, u’முப்பத்தி’, u’நாற்பத்தி’, u’ஐம்பத்தி’, u’அறுபத்தி’, u’எழுபத்தி’, u’எண்பத்தி’, u’தொன்னூற்றி’) # 10+-90+
 5. hundreds = ( u’நூறு’, u’இருநூறு’, u’முன்னூறு’, u’நாநூறு’,u’ஐநூறு’, u’அறுநூறு’, u’எழுநூறு’, u’எண்ணூறு’, u’தொள்ளாயிரம்’) #100 – 900
 6. hundreds_suffix = (u’நூற்றி’, u’இருநூற்றி’, u’முன்னூற்று’, u’நாநூற்று’, u’ஐநூற்று’, u’அறுநூற்று’, u’எழுநூற்று’, u’எண்ணூற்று’,u’தொள்ளாயிரத்து’) #100+ – 900+
 7. one_thousand_prefix = u’ஓர்’
 8. thousands = (u’ஆயிரம்’,u’ஆயிரத்தி’)
 9. one_prefix = u’ஒரு’
 10. lakh = (u’இலட்சம்’,u’இலட்சத்தி’)
 11. crore = (u’கோடி’,u’கோடியே’)

இதை எனக்கு யாரேனும் எனக்கு ரெக்காட் செய்து தந்தால் மகிழ்ச்சி. ஓப்பன்-தமிழ் கிட்ஹப் வழி அனுகவும்.

இப்போது பைத்தான் வழி கிடைத்த தேதி, நேரம் தகவல்களை நாம் ஓப்பன் தமிழ் வழியாக சொற்களாக மாற்றலாம். பின்னர் இவற்றின் (சொற்களை) ஒலி கொப்புகளை சேர்த்தால் இதுவே “பேசும் கேடியாரம்” ஆகும்.

Ezhil Language Conference Articles

I’m happy to report that our collaboration has come up with 3 conference submissions for INFITT-2014 in Puducherry, India. While the articles are under review, I would like to only share the title and pending acceptance, the whole paper will be posted soon.

Ezhil-abstracts-2014

1. Learning Ezhil Language via Web

    Technical article on progress made in Ezhil Language and EzhilLang.org

2. Open-Tamil text processing tools

    Report efforts at Open-Tamil Python library for Tamil text processing

3. தமிழில் எப்படி நிரல் எழுதுவது ? – எழில் இணைய கருத்துக்கணிப்பு

    Survey results from poll conducted on Tamil programming language keywords

We are keeping our hands x-ed and we’ll see the outcomes by end of July, 2014.

Thanks to collaborators, @nchokkan, @msathia and @tshrinivasan.

2014 INFITT Tamil Internet Conference hosted in Puducherry

Very excited to read that 2014 has another INFITT Tamil Conference hosted in Puducherry, India, set up during the Sep 19-21, 2014. Please read the call for papers to the conference,  and consider publishing your latest + greatest Tamil software work. INFITT 2014 Puducherry, India. If you choose to publish, hurry! the deadline is June 30th.

Image

Notably this year the conference has chosen to

 1. Focus on OpenSource Tamil Applications, and Software
 2. Focus on mobile platform Android, iOS software, Windows 8
 3. Let only in-person presentations at conference
 4. Cost of regristration @ $40 on or before June 30th, and $50 later.
 5. Consider becoming an INFITT member.

-Muthu

Read the whole press-release here