எண்ணிம ‘டிஜிட்டல்’ தரவாக்கமும் தமிழ் எழுத்துரு குறியீடுகளும்

சமிபத்தில் Yahoo குழுமங்கள் சேவை நிறுத்தப்படுவதாலும் அங்கு உள்ள பல வரலாற்று  நோக்கில் சுவாரசியமான உரையாடல்கள், முக்கியமான கருத்துக்கள், அனைத்தையும் ஆவணப்படுத்தி செய்வது முக்கியமாக அமைந்ததுள்ளது.

இதை அணுகுவதில் 1980-90-களில் இருந்த தமிழ் எழுத்துரு வழி உள்ள குறியீடுகளும் [font-based encoding] அதன்பால் உள்ள சிக்கல்களும் நிற்கின்றன. இவற்றை தரப்படுத்தி தமிழில் ஒருங்குறி [unicode] வழியில் சேமித்தால் இந்த தரவுகளை முறைப்படி சேமித்தும், பரிசோதித்தும் பார்க்கலாம் என்பது இலக்கு.

முதலில் இதனை நண்பர் ஒருவரிடம் வழி இந்த செய்தி வந்தது- அதில் உள்ள இந்த மாதிரி உரையை டுவிட்டரில் இட்டேன். மேலும் சற்று சிறிய பரிசோதனையில்சட்டென்று குறியீடை அடையாளம் காண முடிந்தது.இது ஒரு ஓப்பன் தமிழ் மற்றும் எங்களது பங்களிபாளர்களின் மொத்த ஒரு வெற்றி என்றும் தோன்றுகிறது.
ஓப்பன்-தமிழ் தொகுப்பில் இந்த வேலையை பரிசோதித்து பார்த்தால் கீழ்கண்டபடி நிரல் இடலாம்:


# This code is in Public Domain.
# It requires installation of Open-Tamil module from Python Package Index.
# Currently Tamil text is saved in Unicode format but it wasn't always like this.
# If you have some of the old encoding formats like TAM, TAB, ISCII etc. you can
# use the encoding converters from Open-Tamil (inspired by ones from Suratha, and late Gopi of HiGopi.com)
# The following code demonstrates the decoding process
# using an intensive search algorithm written by Arulalan, T.
import tamil
data="""¸¡Äõ ºïº¢¨¸Â¢ý Å¡Øõ ¾Á¢ú: ¾Á¢úôÒò¾¸í¸Ç¢ý Å¢üÀ¨ÉÔõ ¸ñ¸¡ðº¢Ôõ
ãýÈ¡õ ¬ñÎ ÌÁ¡÷ ã÷ò¾¢ ¿¢¨É×ô§ÀÕ¨Ã: ¦¾Ç¢Åò¨¾ §Â¡ºô"""
print(tamil.txt2unicode.auto2unicode(data))

மேலும் தமிழில் இயங்கும் பலர் தங்களது வேலைகளில் உள்ள தமிழ் செயலிகளும், அதன் திறன்களில் இதே போன்ற சிக்கல்களை தீர்வடையலாம் என்று தகவல் தெறிவித்தனர்; அவையாவன:

  1. சுரதா அவரது தமிழ் உரை மாற்றி
  2. நீச்சல் அவரது தமிழ் எழுத்து எழுத்துசீராக்கி
  3. nhm-ரைட்டரில் 2007-இல் இருந்து இந்த சேவை இருப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தார்கள்.

ஆனால் இன்று எளிதாக பொதுவில் இதனை உங்கது ஆவணமாக்கம் தேவைகளுக்கு ஓப்பன்-தமிழிலும் பயன்படுத்தலாம்.

நன்றி.

 

 

 

Story of Tamil encodings: TACE, UTF8 and open-tamil

Hello everyone! Hope this finds you in good spirits. In North America, Boston especially, the cold weather and holiday season is our Deepavali as it were. Cold weather and festive season brings a lot of joys and challenges – but today I want to talk about the challenges of exchanging Tamil text/information on the Internet.

Christmas tree lighting ceremony at Boston Common. Dec, 2014.

History of Tamil encodings

Tamil encoding has a long history with 8-bit extended ASCII called TSCII, TAM (Tamil Monolingual)/TAB (Tamil Bi-lingual) encodings of the late 80s and early 90s.

Then enter Windows. Microsoft Windows with the Microsoft Word let some Tamil software vendors introduce font-based encodings. This probably is the most egregious of all Tamil encoding methods invented, IMO. Still this would show the books in fonts like Latha, Lohit etc. You needed the right font-map  with glyphs independent of encoding to read the text. Otherwise the text would end up garbled like a mish-mash of ‘?’ or []-(tofu block) characters.

Finally the Tamil computing community, software ventors, members of INFITT (among others Mr. Chellappan of Palaniappa Brothers, Chennai, Prof. Ponnavaiko, and Dr. K. Kalyanasundaram of EPFL) sat down with the pioneering people at Unicode consortium and hashed out a chunk of the Unicode standards space for Tamil letters, which is what we have today. So now you know if Android, iOS and Windows support the Tamil text, it is most likely due to the benefit of years of work from this motely crew of genteel anonymous strangers. Thanks everyone!

Now the web had matured since 1990s, and Unicode support by blogs, and input method editors (IME) on Linux, Windows and Mac enabled growth and exchange of Tamil content on the Internet. Unicode encoded in UTF-8 became the de-facto standard of the Tamil community online, despite diktats from Tamilnadu government, and other standards agencies which were left behind in the shadows of stand-alone computing world. Welcome Internet. Now change was not an option.

TACE v. UTF-8

Today there is an alternative proposal, has been for many years I think. TACE standard is being championed by people in Tamilnadu government and a few publishing agencies. Prof. Ponnavaiko is rumoured to be on some of these committees. The wikipedia article  summarizes their case for TACE16 encoding standard because of some computational ease in representing the standard. I still think UTF-8 suits the general purpose computation, especially on the web.

I take exception to pushing TACE16 particulary because of the not-invented-here syndrome.  Unicode is not just for Tamil, it is shared with English, Arabic, Chinese, Cantonese and other tonal and syllabic languages. Still yet some languages are – so we don’t have the direct glyph per code mapping. The situation is somewhat similar for Hindi and other Indic-languages.

Another reason is advent of libraries, one of which I helped create and open-source : open-tamil. I’m sure other Tamil developers have their own versions behind corporate or closed doors to pre-process UTF-8 and then do text manipulation.

I guess time will pick the technology based on capability evolution and utility of existing tools. I hope we don’t return to font-based-encoding of the 90s and 2000s, and live in the more saner world of Unicode. If TACE16 should be a new standard, I hope someone makes the converters from and to UTF-8.